Untitled Document
หน้าแรก
เหตุการณ์ฉุกเฉิน/สถานการณ์สำคัญ
- อุบัติภัยสารเคมี
-การลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย

สถิติอุบัติภัยสารเคมี
มลพิษทางอากาศ
มลพิษทางน้ำ
ติดต่อเรา

 
 รายงานสถานการณ์การเพิ่มสูงขึ้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กในภาคเหนือ วันที่ 20 มีนาคม 2550 >> สร้างเมื่อ20/3/2550
( จำนวนรายงานทั้งสิ้น 4 รายการ / รายงานไว้ล่าสุดเมื่อ 6/3/2551 )
 

ลำดับที่ รายงาน วันที่อัพเดท
1 ภาพแสดงการปกคลุมและการกระจายตัวของหมอกควันในภูมิภาค (ข้อมูลจากเว็บไซต์ศูนย์อุตุนิยมวิทยาเฉพาะทางอาเซียน ประเทศสิงคโปร์)
--rghz19032007.gif
20/3/2550
2 แผนที่แสดงจำนวน Hotspot และทิศทางลม บริเวณภาคเหนือของประเทศไทยเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2550
โดยระดับความสูงของพื้นที่แสดงเป็นระดับความเข้มของสีน้ำตาล

--hs190307n.gif
20/3/2550
3 แผนที่แสดงจำนวน Hotspot และทิศทางลม ของประเทศไทยเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2550


--hs190307.gif
20/3/2550
4 ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ภาคเหนือ รายละเอียดดังแนบ.--PM10_20Mar07.doc 6/3/2551

 
 

Untitled Document
หากท่านมีปัญหาในการใช้งานหรือข้อเสนอะแนะ เพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ webmaster หรือ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศมลพิษ กผผ. โทร 0 2298 2310
Copyright@2010