Untitled Document
หน้าแรก
เหตุการณ์ฉุกเฉิน/สถานการณ์สำคัญ
- อุบัติภัยสารเคมี
-การลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย

สถิติอุบัติภัยสารเคมี
มลพิษทางอากาศ
มลพิษทางน้ำ
ติดต่อเรา

 
 รายงานสถานการณ์การเพิ่มสูงขึ้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กในภาคเหนือ วันที่ 19 มีนาคม 2550 >> สร้างเมื่อ19/3/2550
( จำนวนรายงานทั้งสิ้น 4 รายการ / รายงานไว้ล่าสุดเมื่อ 19/3/2550 )
 

ลำดับที่ รายงาน วันที่อัพเดท
1 พบการเพิ่มสูงขึ้นของปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในหลายพื้นที่ รายละเอียดดังแนบ--PM10_19Mar07_web.doc 19/3/2550
2 ภาพแสดงการปกคลุมและการกระจายตัวของหมอกควันในภูมิภาค (ข้อมูลจากเว็บไซต์ศูนย์อุตุนิยมวิทยาเฉพาะทางอาเซียน ประเทศสิงคโปร์)
--rghz18032007.gif
19/3/2550
3 --hs180307a.jpg 19/3/2550
4 --hs180307northa.jpg 19/3/2550

 
 

Untitled Document
หากท่านมีปัญหาในการใช้งานหรือข้อเสนอะแนะ เพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ webmaster หรือ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศมลพิษ กผผ. โทร 0 2298 2310
Copyright@2010