Untitled Document
หน้าแรก
เหตุการณ์ฉุกเฉิน/สถานการณ์สำคัญ
- อุบัติภัยสารเคมี
-การลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย

สถิติอุบัติภัยสารเคมี
มลพิษทางอากาศ
มลพิษทางน้ำ
ติดต่อเรา

 
 รายงานสถานการณ์การเพิ่มสูงขึ้นของปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก และจำนวน Hotspot ในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย (18 มีนาคม 2550) >> สร้างเมื่อ18/3/2550
( จำนวนรายงานทั้งสิ้น 6 รายการ / รายงานไว้ล่าสุดเมื่อ 18/3/2550 )
 

ลำดับที่ รายงาน วันที่อัพเดท
1 จากการติดตามข้อมูลจำนวน Hotspot ที่แปลผลจากภาพถ่ายดาวเทียม NOAA-12 พบการเพิ่มขึ้นของ hotspot อย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2550 โดยในวันที่ 17 มีนาคม ซึ่งเป็นภาพถ่ายดาวเทียมล่าสุด พบจำนวน Hotspot ในประเทศไทยสูงสุด 593 จุด ดังภาพ
--rghz17032007.gif
18/3/2550
2 จากการติดตามตรวจสอบปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ภาคเหนือ วันที่ 18 มีนาคม 2550 พบการเพิ่มสูงขึ้นของข้อมูลและมีค่าเกินมาตรฐาน อยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน รายละเอียดดังไฟล์แนบ

กรมควบคุมมลพิษ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ให้งดการเผาในที่โลงทุกประเภท โดยเฉพาะการจุดไฟในพื้นที่หรือใกล้เคียงพื้นที่ป่า การเผาเศษวัสดุเหลือใช้จากภาคการเกษตร การเผาเศษหญ้า/เศษใบไม้ และการเผาริมทาง

ทั้งนี้เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภาพอนามัยของประชาชน ขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่ที่มีควันปกคลุมเป็นเวลานาน และควรสวมหน้ากากกรองฝุ่นหรือใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกเพื่อป้องกันฝุ่นละออง สำหรับกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็ก ผู้ป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจ และผู้สูงอายุ ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งและการออกกำลังกายภายนอกอาคาร
--PM10_18Mar07_web.doc
18/3/2550
3 ภาพถ่ายดาวเทียม NOAA-12 แสดงการปกคลุมและการกระจายตัวของหมอกควัน วันที่ 17 มีนาคม 2550 (ล่าสุด) รายละเอียดดังแนบ
--17032007.jpg
18/3/2550
4 แผนที่แสดงจำนวน Hotspot และทิศทางลม บริเวณประเทศไทยเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2550
--hs170307s.jpg
18/3/2550
5 แผนที่แสดงจำนวน Hotspot และทิศทางลม บริเวณภาคเหนือของประเทศไทยเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2550
โดยระดับความสูงของพื้นที่แสดงเป็นระดับความเข้มของสีน้ำตาล

--hs170307_norths.jpg
18/3/2550
6 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงปริมาณ PM-10 ในภาคเหนือ ในระหว่างวันที่ 1 - 18 มีนาคม 2550 รายละเอียดดังแนบ--moving_north.doc 18/3/2550

 
 

Untitled Document
หากท่านมีปัญหาในการใช้งานหรือข้อเสนอะแนะ เพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ webmaster หรือ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศมลพิษ กผผ. โทร 0 2298 2310
Copyright@2010