Untitled Document
หน้าแรก
เหตุการณ์ฉุกเฉิน/สถานการณ์สำคัญ
- อุบัติภัยสารเคมี
-การลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย

สถิติอุบัติภัยสารเคมี
มลพิษทางอากาศ
มลพิษทางน้ำ
ติดต่อเรา

 
 เตือนภัยหมอกควันภาคเหนือ 14 มีนาคม 2550 >> สร้างเมื่อ14/3/2550
( จำนวนรายงานทั้งสิ้น 6 รายการ / รายงานไว้ล่าสุดเมื่อ 17/3/2550 )
 

ลำดับที่ รายงาน วันที่อัพเดท
1 ในขณะนี้ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากจนเกินค่ามาตรฐาน และอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน กรมควบคุมมลพิษ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินมาตรการควบคุมการเผาในที่โล่ง โดยเฉพาะการควบคุมไฟป่า และการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ในภาคการเกษตรอย่างเข้มงวดและโดยเร่งด่วน--PM10_14Mar07.doc 14/3/2550
2 แม้ว่าในขณะนี้ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กมีแนวโน้มลดลง แต่ค่ายังคงเกินค่ามาตรฐาน และอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน กรมควบคุมมลพิษ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินมาตรการควบคุมการเผาในที่โล่ง โดยเฉพาะการควบคุมไฟป่า และการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ในภาคการเกษตรอย่างเข้มงวดต่อไป เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เกิดขึ้น--PM10_15Mar07.doc 15/3/2550
3 ทุกสถานีในพื้นที่ภาคเหนือของกรมควบคุมมลพิษ มีแนวโน้มของปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ลดลง แต่ในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน ยังสูงเกินมาตรฐาน และอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน--PM10_16Mar07_web.doc 16/3/2550
4 แผนที่แสดงจำนวน Hotspot และทิศทางลมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม2550
--hs150307.jpg
17/3/2550
5 ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมแสดงจำนวน Hotspot ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2550
--rghz16032007.gif
17/3/2550
6 ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมแสดงจำนวน Hotspot และความหนาแน่นของหมอกควัน พบว่า จำนวน hotspot บริเวณประเทศไทย วันที่ 16 มีนาคม 2549 เพิ่มสูงขึ้นถึง 387 จุด
--indohs12_16032007.gif
17/3/2550

 
 

Untitled Document
หากท่านมีปัญหาในการใช้งานหรือข้อเสนอะแนะ เพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ webmaster หรือ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศมลพิษ กผผ. โทร 0 2298 2310
Copyright@2010