Untitled Document
หน้าแรก
เหตุการณ์ฉุกเฉิน/สถานการณ์สำคัญ
- อุบัติภัยสารเคมี
-การลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย

สถิติอุบัติภัยสารเคมี
มลพิษทางอากาศ
มลพิษทางน้ำ
ติดต่อเรา

 
 รายงานสถานการณ์การเพิ่มสูงขึ้นของปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) ในจังหวัดเชียงใหม่ >> สร้างเมื่อ2/3/2550
( จำนวนรายงานทั้งสิ้น 8 รายการ / รายงานไว้ล่าสุดเมื่อ 6/3/2550 )
 

ลำดับที่ รายงาน วันที่อัพเดท
1 กรมควบคุมมลพิษ ขอรายงานว่าพบปริมาณ PM10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมงในจังหวัดเชียงใหม่สูงเกินมาตรฐาน (120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2550 โดยมีค่าสูงสุด 149 มคก./ลบ.ม. วันที่ 2 มีนาคม 2550 มีค่าสูงสุด 196.5 มคก./ลบ.ม. ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ทั้งนี้ กรมควบคุมมลพิษ จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และจะแจ้งข้อมูลให้ทราบเป็นระยะต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ--PM10เชียงใหม่-2มีค.50.doc 2/3/2550
2
--pm10ch0307.gif
2/3/2550
3 กรมควบคุมมลพิษ ขอรายงานว่าพบปริมาณ PM10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ในจังหวัดเชียงใหม่สูงเกินมาตรฐาน (120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ตั้งแต่วันที่ 1-3 มีนาคม 2550 โดยมีค่าสูงสุด 149 196.5 และ 169.8 มคก./ลบ.ม. ตามลำดับ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ทั้งนี้ กรมควบคุมมลพิษ จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และจะแจ้งข้อมูลให้ทราบเป็นระยะต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ--PM10เชียงใหม่-3มีค.50.doc 3/3/2550
4 กรมควบคุมมลพิษ ขอรายงานว่า ปริมาณ PM10 ในจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 4 มีนาคม 2550 มีค่าสูงสุด179 มคก./ลบ.ม. โดยตรวจพบสูงเกินมาตรฐาน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2550 เป็นต้นมา ซึ่งมีความสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของไฟป่าทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ พม่า เวียดนาม ลาว และกัมพูชา ประกอบกับในช่วงเวลานี้เกษตรกรจะทำการเผาเศษวัสดุเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับทำการเกษตรในช่วงฤดูฝน สภาวะอากาศที่นิ่งทำให้ฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นสามารถแขวนลอยอยู่ในบรรยากาศได้นานโดยไม่ตกลงสู่พื้นดิน --PM10เชียงใหม่-4มีค.50.doc 4/3/2550
5 กรมควบคุมมลพิษ ขอรายงานว่า ปริมาณ PM10 ในจังหวัดเชียงใหม่มีสูงเกินมาตรฐานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม เป็นต้นมา โดยในวันที่ 5 มีนาคม 2550 มีค่าสูงสุด197.7 มคก./ลบ.ม. ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ทั้งนี้ กรมควบคุมมลพิษ จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และจะแจ้งข้อมูลให้ทราบเป็นระยะต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ--PM10เชียงใหม่-5มีค.50.doc 5/3/2550
6
--pm10ch050307.gif
6/3/2550
7 รายงานสถานการณ์การเพิ่มสูงขึ้นของปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) ในจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 6 มีนาคม 2550 รายละเอียดดังไฟล์แนบ--สถานการณ์ฝุ่นเชียงใหม่ 6Mar.doc 6/3/2550
8
--hotpspot060307.gif
6/3/2550

 
 

Untitled Document
หากท่านมีปัญหาในการใช้งานหรือข้อเสนอะแนะ เพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ webmaster หรือ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศมลพิษ กผผ. โทร 0 2298 2310
Copyright@2010