Untitled Document
หน้าแรก
เหตุการณ์ฉุกเฉิน/สถานการณ์สำคัญ
- อุบัติภัยสารเคมี
-การลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย

สถิติอุบัติภัยสารเคมี
มลพิษทางอากาศ
มลพิษทางน้ำ
ติดต่อเรา

 
 รายงานสถานการณ์การเพิ่มสูงขึ้นของ(PM10) ในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย >> สร้างเมื่อ7/2/2550
( จำนวนรายงานทั้งสิ้น 4 รายการ / รายงานไว้ล่าสุดเมื่อ 9/2/2550 )
 

ลำดับที่ รายงาน วันที่อัพเดท
1 กรมควบคุมมลพิษ
รายงานสถานการณ์การเพิ่มสูงขึ้นของ
ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) ในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550

ตามที่ กรมควบคุมมลพิษ ได้ดำเนินการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10)
ในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย เพื่อติดตามสถานการณ์การเผาในที่โล่งและเป็นการเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน นั้น กรมควบคุมมลพิษ ขอรายงานว่าพบแนวโน้มการเพิ่มสูงขึ้นของ
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของ PM10 ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม 2549 และพบการเพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจนตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2550 เป็นต้นมา
โดยข้อมูลจากหลายสถานีมีค่าสูงเกินมาตรฐาน (120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) (รายละเอียดดังไฟล์แนบ)

กรมควบคุมมลพิษ ขอเรียนว่าการเพิ่มสูงขึ้นของปริมาณ PM10 ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของไฟป่าทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ พม่า เวียดนาม ลาว และกัมพูชา ประกอบกับในช่วงเวลานี้เกษตรกรจะทำการเผาเศษวัสดุเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับทำการเกษตรในช่วงฤดูฝน สภาวะอากาศที่นิ่งทำให้ฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นสามารถแขวนลอยอยู่ในบรรยากาศได้นานโดยไม่ตกลงสู่พื้นดิน
ในปี 2550 ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากร่องความกดอากาศสูงที่พาดผ่านพื้นที่ตอนบนของประเทศส่งผลให้หลายพื้นที่มีอากาศเย็น ประชาชนมีการก่อไฟเพื่อให้ความอบอุ่น จึงส่งผลให้มีปริมาณฝุ่นละอองเพิ่มสูงขึ้นจากการเผาไหม้ดังกล่าว นอกจากนี้สภาพความกดอากาศ อุณหภูมิ และความชื้นยังก่อให้เกิดหมอกในตอนเช้า เมื่อหยดน้ำในอากาศรวมตัวกับฝุ่นละอองและสารมลพิษในอากาศเกิดเป็นลักษณะของ smog (smoke + fog) ขึ้น จึงเกิดสภาพฟ้าหลัว ส่งผลกระทบต่อทัศนวิสัยอีกด้วย

เนื่องจากหลายพื้นที่มีปริมาณ PM10 สูงเกินค่ามาตรฐาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน กรมควบคุมมลพิษ ได้ประสานงานและจัดส่งข้อมูลให้หน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานท้องถิ่น เตรียมพร้อมรับมือต่อสถานการณ์ และมีการรายงานข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของกรมควบคุมมลพิษ เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูล ทั้งนี้ กรมควบคุมมลพิษ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และจะแจ้งข้อมูลให้ทราบเป็นระยะต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ

ในขณะนี้ กรมควบคุมมลพิษ ขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามข้อมูลข่าวสารจากราชการ โดยมีข้อแนะนำในการปฏิบัติตนเบื้องต้น ดังนี้
- หลีกเลี่ยงการอยู่ภายนอกอาคารเป็นเวลานาน และงดการออกกำลังกายนอกอาคาร
- กลุ่มเสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบรุนแรง ได้แก่ เด็ก ผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ หอบหืด และ
ผู้สูงอายุ ควรอยู่ในบ้านหรือในอาคาร และหลีกเลี่ยงการเดินทางในสภาวะอากาศที่มี
ฝุ่นละอองสูง
- ปิดประตูหน้าต่างไม่ให้ฝุ่นละอองเข้าบ้าน
- หากต้องอยู่ในสภาพที่มีฝุ่นละอองหนาทึบ ให้ใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกในการหายใจ
- งดการรองน้ำฝนไว้ใช้อุปโภคบริโภคชั่วคราว
- หากมีอาการผิดปกติทางเดินหายใจ ควรรีบไปพบแพทย์
- ติดตามรับฟังข่าวสารจากทางราชการ
ส่วนแผนงานและประมวลผล สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง--PCDFeb06_07PM10.pdf
8/2/2550
2 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอุตุนิยมวิทยา โดยความกดอากาศสูงที่ปกคลุมพื้นที่ประเทศไทยอ่อนกำลังลง และมีอิทธิพลของลมตะวันออกเฉียงใต้นำความชื้นเข้ามาส่งผลให้มีหมอกในตอนเช้า และมีฝนตกในบางพื้นที่ ส่งผลให้ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กมีแนวโน้มลดลงในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2550 โดยค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของ PM10 ลดลงต่ำกว่ามาตรฐานเกือบทุกสถานี ยกเว้น จังหวัดเชียงใหม่ สระบุรี นครสวรรค์ และพระนครศรีอยุธยา --สถานการณ์ฝุ่น 070207_web.pdf 8/2/2550
3 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2550 ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) ลดลงและกลับสู่ภาวะปกติ ยกเว้นพื้นที่ภาคเหนือ และบางจังหวัดของภาคกลางทั้งนี้อาจเป็นเพราะในพื้นที่ดังกล่าวยังได้รับอิทธิพลของความกดอากาศสูง อากาศเย็น และมีหมอกในตอนเช้า เมื่อหยดน้ำในอากาศรวมตัวกับฝุ่นละอองและสารมลพิษในอากาศเกิดเป็นลักษณะของ smog (smoke + fog) ขึ้น ประกอบกับในพื้นที่ดังกล่าวพบการเผาในที่โล่ง โดยเฉพาะการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ในภาคการเกษตรและขยะชุมชนเป็นจำนวนมาก

กรมควบคุมมลพิษ ได้ขอความร่วมมือจากหน่วยงานท้องถิ่นในการเฝ้าระวังสถานการณ์ และเพิ่มความกวดขันในการลดและควบคุมการเผาในที่โล่งในพื้นที่ เพื่อช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในช่วงหน้าแล้งนี้ (ธันวาคม - เมษายน)
--สถานการณ์ฝุ่น 080207.pdf
9/2/2550
4 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2550 ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) ลดลงและกลับสู่ภาวะปกติ ยกเว้นพื้นที่ภาคเหนือที่ความเข้มข้นของ PM10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมงยังมีค่าสูง และหลายสถานีข้อมูลยังสูงเกินมาตรฐาน สำหรับบางจังหวัด เช่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และฉะเชิงเทรา แม้ว่า PM10 จะลดลงต่ำกว่ามาตรฐานแล้ว แต่ความเข้มข้นเฉลี่ย 24 ชั่วโมงยังมีค่าสูง กรมควบคุมมลพิษ จึงขอความร่วมมือจากหน่วยงานท้องถิ่นในการเฝ้าระวังสถานการณ์ และเพิ่มความกวดขันในการลดและควบคุมการเผาในที่โล่งในพื้นที่ โดยเฉพาะการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ในภาคการเกษตร การเผาเศษใบไม้ และการเผาขยะมูลฝอยชุมชน เพื่อช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในช่วงหน้าแล้งนี้ (ธันวาคม - เมษายน)
--สถานการณ์ฝุ่น 090207.pdf
9/2/2550

 
 

Untitled Document
หากท่านมีปัญหาในการใช้งานหรือข้อเสนอะแนะ เพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ webmaster หรือ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศมลพิษ กผผ. โทร 0 2298 2310
Copyright@2010