Untitled Document
หน้าแรก
เหตุการณ์ฉุกเฉิน/สถานการณ์สำคัญ
- อุบัติภัยสารเคมี
-การลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย

สถิติอุบัติภัยสารเคมี
มลพิษทางอากาศ
มลพิษทางน้ำ
ติดต่อเรา

 
 ชี้แจงข่าว มลพิษอากาศเชียงใหม่ >> สร้างเมื่อ22/12/2549
( จำนวนรายงานทั้งสิ้น 1 รายการ / รายงานไว้ล่าสุดเมื่อ 22/12/2549 )
 

ลำดับที่ รายงาน วันที่อัพเดท
1 ชี้แจงข่าว Chiang Mai air pollution
จากหนังสือพิมพ์The Nation
วันที่ 21 ธันวาคม 2549

ตามที่ หนังสือพิมพ์ The Nation ฉบับวันที่ 21 ธันวาคม 2549
ได้ลงข่าวเกี่ยวกับปัญหามลพิษอากาศของจังหวัดเชียงใหม่
มีระดับฝุ่นขนาดเล็กในบรรยากาศอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการจราจร จำนวนเที่ยวบิน และการเผาในที่โล่ง นั้น
กรมควบคุมมลพิษ ขอเรียนว่า โดยทั่วไประดับฝุ่นขนาดเล็กเฉลี่ย 24 ชั่วโมง จะตรวจพบสูงเกินมาตรฐานในช่วงฤดูหนาวปลายปี-ต้นปี ที่มีสภาพอากาศนิ่ง ความกดอากาศสูง ไม่เอื้อต่อการกระจายตัวของสารมลพิษ
จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศโดยใช้สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ 2 แห่ง
บริเวณศูนย์ราชการรวม และโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
พบว่าในภาพรวมของคุณภาพอากาศปี 2549 มีแนวโน้มที่ดีขึ้นกว่าปี 2548 กล่าวคือ
- ปี 2549 (มกราคม-พฤศจิกายน) ปริมาณฝุ่นขนาดเล็กเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
ตรวจวัดได้ในช่วง 11-249 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.)
(มาตรฐานค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงไม่เกิน 120 มคก./ลบ.ม.) เกินมาตรฐาน 23 ครั้ง
จากการตรวจวัด 651 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 3.5 ค่าเฉลี่ยรายปีที่ศูนย์ราชการรวม
39.1 มคก./ลบ.ม. ที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 54.9 มคก./ลบ.ม.
(มาตรฐานค่าเฉลี่ยรายปีไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.)
- ปี 2548 ปริมาณฝุ่นขนาดเล็กเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ตรวจวัดได้ในช่วง 12-207
มคก./ลบ.ม. ค่าเฉลี่ยรายปีที่ศูนย์ราชการรวม 51.0 มคก./ลบ.ม.
ที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 57.5 มคก./ลบ.ม. เกินมาตรฐาน 49 ครั้ง
จากการตรวจวัด 686 ครั้ง หรือคิดเป็นร้อยละ 7.1
ในการแก้ไขปัญหามลพิษอากาศจังหวัดเชียงใหม่ กรมควบคุมมลพิษ
ได้ดำเนินงานร่วมกับจังหวัดชียงใหม่
ในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการมลพิษอากาศจังหวัดเชียงใหม่ มาตั้งแต่ปี 2548
ส่งผลให้คุณภาพอากาศดีขึ้นตามลำดับ ในปี 2550
กรมควบคุมมลพิษมีแผนการดำเนินงานร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ในการควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดประเภท
ยานพาหนะ การก่อสร้าง และการเผาในที่โล่ง
โดยมีเป้าหมายปรับปรุงคุณภาพอากาศให้อยู่ในระดับไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยไม่น้อยกว่าร้อยละ
98 ในปี 2554

ส่วนแผนงานและประมวลผล
สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
กรมควบคุมมลพิษ
21 ธันวาคม 2549

22/12/2549

 
 

Untitled Document
หากท่านมีปัญหาในการใช้งานหรือข้อเสนอะแนะ เพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ webmaster หรือ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศมลพิษ กผผ. โทร 0 2298 2310
Copyright@2010