Untitled Document
หน้าแรก
เหตุการณ์ฉุกเฉิน/สถานการณ์สำคัญ
- อุบัติภัยสารเคมี
-การลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย

สถิติอุบัติภัยสารเคมี
มลพิษทางอากาศ
มลพิษทางน้ำ
ติดต่อเรา

 
 เตือนภัยสถานการณ์หมอกควันจังหวัดลำปาง >> สร้างเมื่อ11/4/2549
( จำนวนรายงานทั้งสิ้น 10 รายการ / รายงานไว้ล่าสุดเมื่อ 24/5/2549 )
 

ลำดับที่ รายงาน วันที่อัพเดท
1 จากการตรวจสอบปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) ในพื้นที่จังหวัดลำปาง บริเวณสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคแม่เมาะ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 28 มีนาคม 2549 พบว่าค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน เริ่มมีปริมาณสูงขึ้น ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม โดยมีค่าสูงสุด 223.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในวันที่ 28 มีนาคม ณ เวลา 03.00 น.
(รูปที่ 2) กรมควบคุมมลพิษ จึงขอประกาศเตือนภัยหมอกควันที่จังหวัดลำปาง โดยขอความร่วมมือจากประชาชนในการงดการเผาขยะและเศษวัสดุการเกษตรในที่โล่งทุกชนิด เด็กและผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจที่อาศัย ควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมภายนอกอาคารชั่วคราว
--PCDMar29_06HazeLP.pdf
24/5/2549
2 เตือนภัยสถานการณ์หมอกควันจังหวัดลำปาง
(ฉบับที่ 11)
จากการตรวจสอบปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) ในพื้นที่จังหวัดลำปาง บริเวณสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคแม่เมาะ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 30 มีนาคม 2549 พบว่าค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน เริ่มมีปริมาณลดลง โดยในวันที่ 30 มีนาคม มีค่าสูงสุด 205.9 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (รูปที่ 2) กรมควบคุมมลพิษ จึงขอประกาศเตือนภัยหมอกควันที่จังหวัดลำปาง โดยขอความร่วมมือจากประชาชนในการงดการเผาขยะและเศษวัสดุการเกษตรในที่โล่งทุกชนิด เด็กและผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจที่อาศัย ควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมภายนอกอาคารชั่วคราว

ส่วนแผนงานและประมวลผล
สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
30 มีนาคม 2549 เวลา 9.00 น.--PCDMar30_06HazeLP.pdf
24/5/2549
3 (ฉบับที่ 13)
จากการตรวจสอบปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) ในพื้นที่จังหวัดลำปาง บริเวณสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคแม่เมาะ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 30 มีนาคม 2549 พบว่าค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน เริ่มมีปริมาณลดลง โดยในวันที่ 31 มีนาคม มีค่าสูงสุด 197.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (รูปที่ 2) กรมควบคุมมลพิษ จึงขอประกาศเตือนภัยหมอกควันที่จังหวัดลำปาง โดยขอความร่วมมือจากประชาชนในการงดการเผาขยะและเศษวัสดุการเกษตรในที่โล่งทุกชนิด เด็กและผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจที่อาศัย ควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมภายนอกอาคารชั่วคราว

ส่วนแผนงานและประมวลผล
สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
31 มีนาคม 2549 เวลา 9.00 น.
24/5/2549
4 จากการตรวจสอบปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) ในพื้นที่จังหวัดลำปาง บริเวณสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคแม่เมาะ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 30 มีนาคม 2549 พบว่าค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน เริ่มมีปริมาณลดลง โดยในวันที่ 31 มีนาคม มีค่าสูงสุด 197.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (รูปที่ 2) กรมควบคุมมลพิษ จึงขอประกาศเตือนภัยหมอกควันที่จังหวัดลำปาง โดยขอความร่วมมือจากประชาชนในการงดการเผาขยะและเศษวัสดุการเกษตรในที่โล่งทุกชนิด เด็กและผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจที่อาศัย ควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมภายนอกอาคารชั่วคราว

ส่วนแผนงานและประมวลผล
สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
31 มีนาคม 2549 เวลา 9.00 น.--PCDMar31_06HazeLP.pdf
24/5/2549
5 จากการตรวจสอบปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) ในพื้นที่จังหวัดลำปาง บริเวณสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคแม่เมาะ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 1 เมษายน 2549 พบว่าค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน เริ่มมีปริมาณลดลง โดยในวันที่ 1 เมษายน มีค่าสูงสุด 135.0 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (รูปที่ 1) กรมควบคุมมลพิษ จึงขอประกาศเตือนภัยหมอกควันที่จังหวัดลำปาง โดยขอความร่วมมือจากประชาชนในการงดการเผาขยะและเศษวัสดุการเกษตรในที่โล่งทุกชนิด เด็กและผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจที่อาศัย ควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมภายนอกอาคารชั่วคราว

ส่วนแผนงานและประมวลผล
สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
1 เมษายน 2549 เวลา 9.00 น.

24/5/2549
6 จากการตรวจสอบปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) ในพื้นที่จังหวัดลำปาง บริเวณสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคแม่เมาะ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 2 เมษายน 2549 พบว่าค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน เริ่มมีปริมาณลดลง โดยในวันที่ 2 เมษายน มีค่าสูงสุด 132.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (รูปที่ 1) กรมควบคุมมลพิษ จึงขอประกาศเตือนภัยหมอกควันที่จังหวัดลำปาง โดยขอความร่วมมือจากประชาชนในการงดการเผาขยะและเศษวัสดุการเกษตรในที่โล่งทุกชนิด เด็กและผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจที่อาศัย ควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมภายนอกอาคารชั่วคราว

ส่วนแผนงานและประมวลผล
สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
2 เมษายน 2549 เวลา 9.00 น.

--PCDApr2_06HazeLP.pdf
24/5/2549
7 จากการตรวจสอบปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) ในพื้นที่จังหวัดลำปาง บริเวณสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคแม่เมาะ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 3 เมษายน 2549 พบว่าค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ยังอยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยในวันที่ 3 เมษายน มีค่าสูงสุด 157.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เวลา 07.00 น. (รูปที่ 2) กรมควบคุมมลพิษ จึงขอประกาศเตือนภัยหมอกควันที่จังหวัดลำปาง โดยขอความร่วมมือจากประชาชนในการงดการเผาขยะและเศษวัสดุการเกษตรในที่โล่งทุกชนิด เด็กและผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจที่อาศัย ควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมภายนอกอาคารชั่วคราว

ส่วนแผนงานและประมวลผล
สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
3 เมษายน 2549 เวลา 9.00 น.
--PCDApr3_06HazeLP.pdf
24/5/2549
8 จากการตรวจสอบปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) ในพื้นที่จังหวัดลำปาง บริเวณสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคแม่เมาะ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 4 เมษายน 2549 พบว่าค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยในวันที่ 4 เมษายน 2549 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงสูงสุด เท่ากับ 189.9 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (รูปที่ 2) กรมควบคุมมลพิษ จึงขอประกาศเตือนภัยหมอกควันที่จังหวัดลำปาง
โดยขอความร่วมมือจากประชาชนในการงดการเผาขยะและเศษวัสดุการเกษตรในที่โล่งทุกชนิด
เด็กและผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจที่อาศัย ควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมภายนอกอาคารชั่วคราว

ส่วนแผนงานและประมวลผล
สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
4 เมษายน 2549 เวลา 9.00 น.
--PCDApr4_06HazeLP.pdf
24/5/2549
9 จังหวัดลำปาง บริเวณสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคแม่เมาะ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 5 เมษายน 2549 พบว่า ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยในวันที่ 5 เมษายน 2549 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงสูงสุด เท่ากับ 218.4 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (รูปที่ 2) กรมควบคุมมลพิษ จึงขอประกาศเตือนภัยหมอกควันที่จังหวัดลำปาง โดยขอความร่วมมือจากประชาชนในการงดการเผาขยะและเศษวัสดุการเกษตรในที่โล่งทุกชนิด เด็กและผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจที่อาศัย ควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมภายนอกอาคารชั่วคราว

ส่วนแผนงานและประมวลผล
สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
5 เมษายน 2549 เวลา 9.00 น.--PCDApr5_06HazeLP.pdf
24/5/2549
10 จากการตรวจสอบปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) ในพื้นที่จังหวัดลำปาง บริเวณสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคแม่เมาะ ในช่วงระหว่างวันที่ 6 – 11 เมษายน 2549 พบว่าค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน เริ่มมีปริมาณลดลงและอยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยในวันที่ 11 เมษายน 2549 ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงสูงสุด เท่ากับ 32.9 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (รูปที่ 2)
กรมควบคุมมลพิษจะทำการหยุดการรายงานคุณภาพอากาศในจังหวัดลำปาง เนื่องจากสถานการณ์กลับมาสู่ภาวะปกติแล้ว แต่ทางกรมควบคุมมลพิษจะทำการติดตามอย่างต่อเนื่อง ถ้าหากมีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้น กรมควบคุมมลพิษจะรายงานให้ทราบ

ส่วนแผนงานและประมวลผล
สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
11 เมษายน 2549 เวลา 9.00 น.
--PCDApr11_06HazeLP.pdf
24/5/2549

 
 

Untitled Document
หากท่านมีปัญหาในการใช้งานหรือข้อเสนอะแนะ เพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ webmaster หรือ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศมลพิษ กผผ. โทร 0 2298 2310
Copyright@2010