Untitled Document
หน้าแรก
เหตุการณ์ฉุกเฉิน/สถานการณ์สำคัญ
- อุบัติภัยสารเคมี
-การลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย

สถิติอุบัติภัยสารเคมี
มลพิษทางอากาศ
มลพิษทางน้ำ
ติดต่อเรา

 
 แจ้งเตือนภัยหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ >> สร้างเมื่อ21/3/2549
( จำนวนรายงานทั้งสิ้น 21 รายการ / รายงานไว้ล่าสุดเมื่อ 11/4/2549 )
 

ลำดับที่ รายงาน วันที่อัพเดท
1 ตรวจพบฝุ่นละอองสูงเกินมาตรฐาน ที่สถานีตรวจวัดทั้ง 2 สถานี ค่าอยู่ในช่วง
124 - 249 มคก./ลบ.ม. (มาตรฐานไม่เกิน 120 มคก./ลบ.ม.)
21/3/2549
2 สถานการณ์ฝุ่นละอองในจังหวัดเชียงใหม่

จากการติดตามตรวจสอบปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่องของกรมควบคุมมลพิษ จำนวน 2 สถานี บริเวณศูนย์ราชการรวม อ.แม่ริม และโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อ.เมือง ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 22 มีนาคม 2549 พบว่าค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน เริ่มมีปริมาณสูงขึ้นทั้ง 2 สถานีตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม โดยที่ศูนย์ราชการรวมมีค่าสูงสุด 255.2 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในวันที่ 20 มีนาคม ณ เวลา 11.00 น. ส่วนที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย มีค่าสูงสุด 252.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในวันที่ 20 มีนาคม ณ เวลา 10.00 น. และในขณะนี้ปริมาณฝุ่นละอองได้ลดลงกลับสู่สภาวะปกติแล้ว (รูปที่ 1)
(เอกสารแนบ)

ส่วนแผนงานและประมวลผล
สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
22 มีนาคม 2549
โทรศัพท์ 0 2298 2388-9 โทรสาร 0 2298 2385
e-mail : janejob.s@pcd.go.th


--PCD22Mar05HazeCM.pdf
22/3/2549
3 เตือนภัยสถานการณ์หมอกควันจังหวัดเชียงใหม่
(ฉบับที่ 2)

ตามที่กรมควบคุมมลพิษ ได้เคยเตือนภัยสถานการณ์หมอกควันในจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่ 19 – 21 มีนาคม 2549 นั้น ในการนี้สถานการณ์ฝุ่นละอองเริ่มอยู่ในระดับเกินเกณฑ์มาตรฐานอีกครั้งโดยผลการตรวจวัดที่สถานีการตรวจวัดคุณภาพอากาศทั้ง 2 สถานี ของจังหวัดเชียงใหม่ เริ่มตรวจพบปริมาณฝุ่นละอองเพิ่มสูงขึ้น ในวันที่ 23 มีนาคม 2549 โดยค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงสูงสุดอยู่ที่วันที่ 24 มีนาคม 2549 ที่สถานีศูนย์ราชการรวมมีค่าเท่ากับ 251.2 มคก./ลบ.ม. เมื่อเวลา 09.00 น. และสถานีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย มีค่าเท่ากับ 216.5 มคก./ลบ.ม. เมื่อเวลา 07.00 น. ตามลำดับ ดังนั้น กรมควบคุมมลพิษ จึงขอเตือนภัยสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยขอความร่วมมือให้ประชาชนงดการเผาในที่โล่งทุกชนิด เด็กและผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมภายนอกอาคาร (รูปที่ 1)ส่วนแผนงานและประมวลผล
สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
24 มีนาคม 2549

--PCDMar24_06Haze.pdf
24/3/2549
4 เตือนภัยสถานการณ์หมอกควันจังหวัดเชียงใหม่
(ฉบับที่ 3)

ตามที่กรมควบคุมมลพิษ ได้เคยเตือนภัยสถานการณ์หมอกควันในจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่ 19 – 21 มีนาคม 2549 นั้น ในการนี้สถานการณ์ฝุ่นละอองเริ่มอยู่ในระดับเกินเกณฑ์มาตรฐานอีกครั้งโดยผลการตรวจวัดที่สถานีการตรวจวัดคุณภาพอากาศทั้ง 2 สถานี ของจังหวัดเชียงใหม่ เริ่มตรวจพบปริมาณฝุ่นละอองเพิ่มสูงขึ้น ในวันที่ 23 มีนาคม 2549 โดยค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงสูงสุดอยู่ที่วันที่ 24 มีนาคม 2549 ที่สถานีศูนย์ราชการรวมมีค่าเท่ากับ 251.2 มคก./ลบ.ม. เมื่อเวลา 09.00 น. และสถานีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย มีค่าเท่ากับ 216.5 มคก./ลบ.ม. เมื่อเวลา 07.00 น. ตามลำดับ แต่ได้มีแนวโน้มลดลงตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2549 โดยสถานีสถานีศูนย์ราชการรวมมีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ เวลา 16.00 น. และโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย มีแนวโน้มลดลง ตั้งแต่เวลา 22.00 น. อย่างไรก็ตาม กรมควบคุมมลพิษ จะติดตามอย่างใกล้ชิด และขอเตือนภัยสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยขอความร่วมมือให้ประชาชนงดการเผาในที่โล่งทุกชนิด เด็กและผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมภายนอกอาคาร (รูปที่ 1)ส่วนแผนงานและประมวลผล
สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
25 มีนาคม 2549
--PCDMar25_06HazeCM.pdf
25/3/2549
5 เตือนภัยสถานการณ์หมอกควันจังหวัดเชียงใหม่
(ฉบับที่ 4)

ตามที่กรมควบคุมมลพิษ ได้เคยเตือนภัยสถานการณ์หมอกควันในจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่ 19 – 21 มีนาคม 2549 นั้น ในการนี้สถานการณ์ฝุ่นละอองเริ่มอยู่ในระดับเกินเกณฑ์มาตรฐานอีกครั้งโดยผลการตรวจวัดที่สถานีการตรวจวัดคุณภาพอากาศทั้ง 2 สถานี ของจังหวัดเชียงใหม่ เริ่มตรวจพบปริมาณฝุ่นละอองเพิ่มสูงขึ้น ในวันที่ 23 มีนาคม 2549 โดยค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงสูงสุดอยู่ที่วันที่ 24 มีนาคม 2549 ที่สถานีศูนย์ราชการรวมมีค่าเท่ากับ 251.2 มคก./ลบ.ม. เมื่อเวลา 09.00 น. และสถานีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย มีค่าเท่ากับ 216.5 มคก./ลบ.ม. เมื่อเวลา 07.00 น. ตามลำดับ แต่ได้มีแนวโน้มลดลงตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม อย่างไรก็ตาม กรมควบคุมมลพิษ จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และขอความร่วมมือให้ประชาชนงดการเผาในที่โล่งทุกชนิด เด็กและผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมภายนอกอาคาร (รูปที่ 1)ส่วนแผนงานและประมวลผล
สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
26 มีนาคม 2549
--PCDMar26_06HazeCM.pdf
26/3/2549
6 ตามที่กรมควบคุมมลพิษ ได้ติดตามตรวจสอบสถานการณ์คุณภาพอากาศในจังหวัดเชียงใหม่และได้มีการประกาศเตือนภัยในระหว่าง 19 – 21 มีนาคม 2549 นั้น ในการนี้ จากผลการตรวจวัดที่สถานีการตรวจวัดคุณภาพอากาศทั้ง 2 สถานี สถานการณ์ฝุ่นละอองเริ่มลดลงและคงที่ โดยค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงในวันที่ 27 มีนาคม 2549 ที่สถานีศูนย์ราชการรวมมีค่าเท่ากับ 100.8 มคก./ลบ.ม. เมื่อเวลา 09.00 น. และสถานีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย มีค่าเท่ากับ 141.9 มคก./ลบ.ม. เมื่อเวลา 09.00 น. ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม กรมควบคุมมลพิษ จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และขอความร่วมมือให้ประชาชนงดการเผาในที่โล่งทุกชนิด เด็กและผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมภายนอกอาคาร (รูปที่ 1)ส่วนแผนงานและประมวลผล
สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
27 มีนาคม 2549--1255_PCDMar27_06HazeCM.pdf
27/3/2549
7 ตามที่ กรมควบคุมมลพิษ ได้ติดตามตรวจสอบสถานการณ์คุณภาพอากาศในจังหวัดเชียงใหม่และได้มีการประกาศเตือนภัยมลพิษหมอกควันในระหว่าง 19 – 21 และ 24-25 มีนาคม 2549 นั้น
กรมควบคุมมลพิษ ขอรายงานผลการตรวจวัดที่สถานีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในวันที่ 28 มีนาคม 2549 เมื่อเวลา 9.00 น. สถานการณ์ฝุ่นละอองเริ่มลดลงและอยู่ในระดับคงที่ ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ที่สถานีศูนย์ราชการรวมมีค่าเท่ากับ 100.9 มคก./ลบ.ม. และสถานีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย มีค่าเท่ากับ 152.9 มคก./ลบ.ม.ส่วนแผนงานและประมวลผล
สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
28 มีนาคม 2549 เวลา 9.00 น.--1255_PCDMar28_06HazeCM.pdf
28/3/2549
8 ตามที่ กรมควบคุมมลพิษ ได้ติดตามตรวจสอบสถานการณ์คุณภาพอากาศในจังหวัดเชียงใหม่และได้มีการประกาศเตือนภัยมลพิษหมอกควันในระหว่าง 19 – 21 และ 24-25 มีนาคม 2549 นั้น
กรมควบคุมมลพิษ ขอรายงานผลการตรวจวัดที่สถานีการตรวจวัดคุณภาพอากาศระหว่างวันที่28 - 29 มีนาคม 2549 เวลา 9.00 น. พบว่าสถานการณ์ฝุ่นละอองเริ่มสูงขึ้นในวันที่ 28 มีนาคม 2549 และมีแนวโน้มลดลงในวันที่ 29 มีนาคม 2549 โดยค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงสูงสุด ที่สถานีศูนย์ราชการรวมมีค่าเท่ากับ 129 มคก./ลบ.ม. และสถานีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย มีค่าเท่ากับ 190.2 มคก./ลบ.ม.ส่วนแผนงานและประมวลผล
สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
29 มีนาคม 2549 เวลา 9.00 น.--1255_PCDMar29_06HazeCM.pdf
29/3/2549
9 ตามที่ กรมควบคุมมลพิษ ได้ติดตามตรวจสอบสถานการณ์คุณภาพอากาศในจังหวัดเชียงใหม่และได้มีการประกาศเตือนภัยมลพิษหมอกควันในระหว่าง 19 – 21 และ 24-25 มีนาคม 2549 นั้น
กรมควบคุมมลพิษ ขอรายงานผลการตรวจวัดที่สถานีการตรวจวัดคุณภาพอากาศ พบว่าขณะนี้สถานการณ์ฝุ่นละอองเริ่มมีแนวโน้มลดลงในวันที่ 30 มีนาคม 2549 โดยค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงสูงสุด ที่สถานีศูนย์ราชการรวมมีค่าเท่ากับ 91.4 มคก./ลบ.ม. และสถานีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย มีค่าเท่ากับ 111.7 มคก./ลบ.ม.ส่วนแผนงานและประมวลผล
สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
30 มีนาคม 2549 เวลา 9.00 น.--1255_PCDMar30_06HazeCM.pdf
30/3/2549
10 ตามที่ กรมควบคุมมลพิษ ได้ติดตามตรวจสอบสถานการณ์คุณภาพอากาศในจังหวัดเชียงใหม่และได้มีการประกาศเตือนภัยมลพิษหมอกควันในระหว่าง 19 – 21 และ 24-25 มีนาคม 2549 นั้น
กรมควบคุมมลพิษ ขอรายงานผลการตรวจวัดที่สถานีการตรวจวัดคุณภาพอากาศ พบว่าขณะนี้สถานการณ์ฝุ่นละอองเริ่มอยู่ในสถานการณ์ปกติ โดยในวันที่ 31 มีนาคม 2549 ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงสูงสุด ที่สถานีศูนย์ราชการรวมมีค่าเท่ากับ 32.0 มคก./ลบ.ม. และสถานีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
มีค่าเท่ากับ 63.8 มคก./ลบ.ม.ส่วนแผนงานและประมวลผล
สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
31 มีนาคม 2549 เวลา 9.00 น.--1255_PCDMar31_06HazeCM.pdf
31/3/2549
11 ตามที่ กรมควบคุมมลพิษ ได้ติดตามตรวจสอบสถานการณ์คุณภาพอากาศในจังหวัดเชียงใหม่และได้มีการประกาศเตือนภัยมลพิษหมอกควันในระหว่าง 19 – 21 และ 24-25 มีนาคม 2549 นั้น
กรมควบคุมมลพิษ ขอรายงานผลการตรวจวัดที่สถานีการตรวจวัดคุณภาพอากาศ พบว่าขณะนี้สถานการณ์ฝุ่นละอองอยู่ในสถานการณ์ปกติ โดยในวันที่ 2 เมษายน 2549 ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงสูงสุด ที่สถานีศูนย์ราชการรวมมีค่าเท่ากับ 41.1 มคก./ลบ.ม. และสถานีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
มีค่าเท่ากับ 87.3 มคก./ลบ.ม. ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานส่วนแผนงานและประมวลผล
สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
2 เมษายน 2549 เวลา 9.00 น.--1255_PCDApr1_06HazeCM.pdf
1/4/2549
12 ตามที่ กรมควบคุมมลพิษ ได้ติดตามตรวจสอบสถานการณ์คุณภาพอากาศในจังหวัดเชียงใหม่และได้มีการประกาศเตือนภัยมลพิษหมอกควันในระหว่าง 19 – 21 และ 24-25 มีนาคม 2549 นั้น
กรมควบคุมมลพิษ ขอรายงานผลการตรวจวัดที่สถานีการตรวจวัดคุณภาพอากาศ พบว่าขณะนี้สถานการณ์ฝุ่นละอองอยู่ในสถานการณ์ปกติ โดยในวันที่ 2 เมษายน 2549 ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงสูงสุด ที่สถานีศูนย์ราชการรวมมีค่าเท่ากับ 41.1 มคก./ลบ.ม. และสถานีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
มีค่าเท่ากับ 87.3 มคก./ลบ.ม. ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ส่วนแผนงานและประมวลผล
สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
2 เมษายน 2549 เวลา 9.00 น.--1255_PCDApr2_06HazeCM.pdf
2/4/2549
13 ตามที่ กรมควบคุมมลพิษ ได้ติดตามตรวจสอบสถานการณ์คุณภาพอากาศในจังหวัดเชียงใหม่และได้มีการประกาศเตือนภัยมลพิษหมอกควันในระหว่าง 19 – 21 และ 24-25 มีนาคม 2549 นั้น
กรมควบคุมมลพิษ ขอรายงานผลการตรวจวัดที่สถานีการตรวจวัดคุณภาพอากาศ พบว่า ขณะนี้สถานการณ์ฝุ่นละอองอยู่ในสถานการณ์ปกติ โดยในวันที่ 3 เมษายน 2549 ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงสูงสุด ที่สถานีศูนย์ราชการรวมมีค่าเท่ากับ 61.7 มคก./ลบ.ม. และสถานีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
มีค่าเท่ากับ 102.1 มคก./ลบ.ม. ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานส่วนแผนงานและประมวลผล
สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
3 เมษายน 2549 เวลา 9.00 น.--1255_PCDApr3_06HazeCM.pdf
3/4/2549
14 ตามที่ กรมควบคุมมลพิษ ได้ติดตามตรวจสอบสถานการณ์คุณภาพอากาศในจังหวัดเชียงใหม่และได้มีการประกาศเตือนภัยมลพิษหมอกควันในระหว่าง 19 – 21 และ 24-25 มีนาคม 2549 นั้น

กรมควบคุมมลพิษ ขอรายงานผลการตรวจวัดที่สถานีการตรวจวัดคุณภาพอากาศ พบว่าขณะนี้สถานการณ์ฝุ่นละอองอยู่ในสถานการณ์ปกติ โดยในวันที่ 4 เมษายน 2549 ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงสูงสุด ที่สถานีศูนย์ราชการรวมมีค่าเท่ากับ 56.9 มคก./ลบ.ม. และสถานีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย มีค่าเท่ากับ 96.3 มคก./ลบ.ม. ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน


ส่วนแผนงานและประมวลผล
สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
4 เมษายน 2549 เวลา 9.00 น.--1255_PCDApr4_06HazeCM.pdf
4/4/2549
15 ตามที่ กรมควบคุมมลพิษ ได้ติดตามตรวจสอบสถานการณ์คุณภาพอากาศในจังหวัดเชียงใหม่และได้มีการประกาศเตือนภัยมลพิษหมอกควันในระหว่าง 19 – 21 และ 24-25 มีนาคม 2549 นั้น
กรมควบคุมมลพิษ ขอรายงานผลการตรวจวัดที่สถานีการตรวจวัดคุณภาพอากาศ พบว่าขณะนี้สถานการณ์ฝุ่นละอองอยู่ในสถานการณ์ปกติ โดยในวันที่ 5 เมษายน 2549 ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงสูงสุด ที่สถานีศูนย์ราชการรวมมีค่าเท่ากับ 51.4 มคก./ลบ.ม. และสถานีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
มีค่าเท่ากับ 88 มคก./ลบ.ม. ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานส่วนแผนงานและประมวลผล
สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
5 เมษายน 2549 เวลา 9.00 น.--1255_PCDApr5_06HazeCM.pdf
5/4/2549
16 ตามที่ กรมควบคุมมลพิษ ได้ติดตามตรวจสอบสถานการณ์คุณภาพอากาศในจังหวัดเชียงใหม่และได้มีการประกาศเตือนภัยมลพิษหมอกควันในระหว่าง 19 – 21 และ 24-25 มีนาคม 2549 นั้น
กรมควบคุมมลพิษ ขอรายงานผลการตรวจวัดที่สถานีการตรวจวัดคุณภาพอากาศ พบว่าขณะนี้สถานการณ์ฝุ่นละอองอยู่ในสถานการณ์ปกติ โดยในวันที่ 6 เมษายน 2549 ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงสูงสุด ที่สถานีศูนย์ราชการรวมมีค่าเท่ากับ 55.8 มคก./ลบ.ม. และสถานีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
มีค่าเท่ากับ 93.3 มคก./ลบ.ม. ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานส่วนแผนงานและประมวลผล
สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
6 เมษายน 2549 เวลา 9.00 น.--1255_PCDApr6_06HazeCM.pdf
6/4/2549
17 ตามที่ กรมควบคุมมลพิษ ได้ติดตามตรวจสอบสถานการณ์คุณภาพอากาศในจังหวัดเชียงใหม่และได้มีการประกาศเตือนภัยมลพิษหมอกควันในระหว่าง 19 – 21 และ 24-25 มีนาคม 2549 นั้น
กรมควบคุมมลพิษ ขอรายงานผลการตรวจวัดที่สถานีการตรวจวัดคุณภาพอากาศ พบว่าขณะนี้สถานการณ์ฝุ่นละอองอยู่ในสถานการณ์ปกติ โดยในวันที่ 7 เมษายน 2549 ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงสูงสุด ที่สถานีศูนย์ราชการรวมมีค่าเท่ากับ 60.4 มคก./ลบ.ม. และสถานีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
มีค่าเท่ากับ 97.7 มคก./ลบ.ม. ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานส่วนแผนงานและประมวลผล
สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
7 เมษายน 2549 เวลา 9.00 น.--1255_PCDApr7_06HazeCM.pdf
7/4/2549
18 ตามที่ กรมควบคุมมลพิษ ได้ติดตามตรวจสอบสถานการณ์คุณภาพอากาศในจังหวัดเชียงใหม่และได้มีการประกาศเตือนภัยมลพิษหมอกควันในระหว่าง 19 – 21 และ 24-25 มีนาคม 2549 นั้น
กรมควบคุมมลพิษ ขอรายงานผลการตรวจวัดที่สถานีการตรวจวัดคุณภาพอากาศ พบว่าขณะนี้สถานการณ์ฝุ่นละอองอยู่ในสถานการณ์ปกติ โดยในวันที่ 8 เมษายน 2549 ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงสูงสุด ที่สถานีศูนย์ราชการรวมมีค่าเท่ากับ 66.6 มคก./ลบ.ม. และสถานีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย มีค่าเท่ากับ 109.5 มคก./ลบ.ม. ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน


ส่วนแผนงานและประมวลผล
สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
8 เมษายน 2549 เวลา 9.00 น.--1255_PCDApr8_06HazeCM.pdf
8/4/2549
19 ตามที่ กรมควบคุมมลพิษ ได้ติดตามตรวจสอบสถานการณ์คุณภาพอากาศในจังหวัดเชียงใหม่และได้มีการประกาศเตือนภัยมลพิษหมอกควันในระหว่าง 19 – 21 และ 24-25 มีนาคม 2549 นั้น
กรมควบคุมมลพิษ ขอรายงานผลการตรวจวัดที่สถานีการตรวจวัดคุณภาพอากาศ พบว่าขณะนี้สถานการณ์ฝุ่นละอองอยู่ในสถานการณ์ปกติ โดยในวันที่ 9 เมษายน 2549 ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงสูงสุด ที่สถานีศูนย์ราชการรวมมีค่าเท่ากับ 49.2 มคก./ลบ.ม. และสถานีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย มีค่าเท่ากับ 77.6 มคก./ลบ.ม. ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานส่วนแผนงานและประมวลผล
สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
9 เมษายน 2549 เวลา 9.00 น.--1255_PCDApr9_06HazeCM.pdf
9/4/2549
20 ตามที่ กรมควบคุมมลพิษ ได้ติดตามตรวจสอบสถานการณ์คุณภาพอากาศในจังหวัดเชียงใหม่และได้มีการประกาศเตือนภัยมลพิษหมอกควันในระหว่าง 19 – 21 และ 24-25 มีนาคม 2549 นั้น
กรมควบคุมมลพิษ ขอรายงานผลการตรวจวัดที่สถานีการตรวจวัดคุณภาพอากาศ พบว่าขณะนี้สถานการณ์ฝุ่นละอองอยู่ในสถานการณ์ปกติ โดยในวันที่ 10 เมษายน 2549 ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงสูงสุด ที่สถานีศูนย์ราชการรวมมีค่าเท่ากับ 61.5 มคก./ลบ.ม. และสถานีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย มีค่าเท่ากับ 103.2 มคก./ลบ.ม. ซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานส่วนแผนงานและประมวลผล
สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
10 เมษายน 2549 เวลา 9.00 น.--1255_PCDApr10_06HazeCM.pdf
10/4/2549
21 สถานการณ์หมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ (ฉบับที่ 28) ตามที่ กรมควบคุมมลพิษ ได้ติดตามตรวจสอบสถานการณ์คุณภาพอากาศในจังหวัดเชียงใหม่และได้มีการประกาศเตือนภัยมลพิษหมอกควันในระหว่าง 19 – 21 และ 24-25 มีนาคม 2549 นั้น
กรมควบคุมมลพิษ ขอรายงานผลการตรวจวัดที่สถานีการตรวจวัดคุณภาพอากาศ พบว่าขณะนี้สถานการณ์ฝุ่นละอองอยู่ในสถานการณ์ปกติ โดยในวันที่ 11 เมษายน 2549 ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงสูงสุด ที่สถานีศูนย์ราชการรวมมีค่าเท่ากับ 75.7 มคก./ลบ.ม. ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และสถานีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย มีค่าเท่ากับ 122.5 มคก./ลบ.ม. ซึ่งถือว่าเป็นสถานการณ์ปกติ เนื่องจากอยู่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์
กรมควบคุมมลพิษจะทำการหยุดการรายงานคุณภาพอากาศในจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากสถานการณ์กลับมาสู่ภาวะปกติแล้ว แต่ทางกรมควบคุมมลพิษจะทำการติดตามอย่างต่อเนื่อง ถ้าหากมีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้น กรมควบคุมมลพิษจะรายงานให้ทราบ

ส่วนแผนงานและประมวลผล
สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
11 เมษายน 2549 เวลา 9.00 น--1255_PCDApr11_06HazeCM.pdf
11/4/2549

 
 

Untitled Document
หากท่านมีปัญหาในการใช้งานหรือข้อเสนอะแนะ เพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ webmaster หรือ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศมลพิษ กผผ. โทร 0 2298 2310
Copyright@2010