Untitled Document
หน้าแรก
เหตุการณ์ฉุกเฉิน/สถานการณ์สำคัญ
- อุบัติภัยสารเคมี
-การลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย

สถิติอุบัติภัยสารเคมี
มลพิษทางอากาศ
มลพิษทางน้ำ
ติดต่อเรา

 
 แนวโน้มมลพิษทางอากาศบริเวณ อ.หาดใหญ่ เช้าวันที่ 13 สิงหาคม 2548 >> สร้างเมื่อ13/8/2548
( จำนวนรายงานทั้งสิ้น 27 รายการ / รายงานไว้ล่าสุดเมื่อ 9/9/2548 )
 

ลำดับที่ รายงาน วันที่อัพเดท
1 สถานการณ์มลพิษหมอกควันภาคใต้ วันที่ 13 สิงหาคม 2548

สืบเนื่องจากกรณีไฟป่าที่ประเทศอินโดนีเซียที่เกิดขึ้นบนเกาะสุมาตราและบอร์เนียว ในช่วงต้นเดือนสิงหาคม และจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมตรวจพบ hot spot จำนวนมากกว่า 100 จุด ตั้งแต่วันที่ 4-10 สิงหาคม 2548 ค่าสูงสุดตรวจพบบนเกาะสุมาตรา จำนวน 333 จุด เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2548 (ในวันที่ 12 สิงหาคม 2548 ลดลงเหลือ 92 จุด) ก่อให้เกิดหมอกควันส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศในบริเวณทั่วไปของประเทศมาเลเซียอย่างมาก สำหรับประเทศไทยเริ่มได้รับผลกระทบในวันที่ 13 สิงหาคม 2548) หมอกควันเริ่มเคลื่อนตัวเข้ามาในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย ส่งผลต่อระดับฝุ่นละอองในบรรยากาศในพื้นที่จังหวัดสงขลา สตูล ตรัง ยะลา ปัตตานีนราธิวาส และภูเก็ต

คุณภาพอากาศที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศตั้งแต่วันที่ 1-12 สิงหาคม 2548 ปริมาณฝุ่นละอองเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ตรวจวัดได้ในช่วง 11.0 - 65.0 ug/m3 (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ตรวจวัดได้ในช่วง 26-40 ug/m3 (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ที่กำหนดไว้ต้องไม่เกิน 120 ug/m3) สภาพปัญหาหมอกควันเริ่มตรวจพบเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2548 ตรวจพบปริมาณฝุ่นละอองเฉลี่ย 1 ชั่วโมง อยู่ในระดับสูงขึ้นตั้งแต่เวลา 11.00 น. ค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงอยู่ในระดับ 150 ug/m3 และเพิ่มสูงขึ้นจนอยู่ในระดับ 211 ug/m3 เมื่อเวลา 13.00 น. สำหรับค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง จะสามารถรายงานผลได้ในวันถัดไป
คุณภาพอากาศที่จังหวัดภูเก็ต ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศตั้งแต่วันที่ 1-12 สิงหาคม 2548 ปริมาณฝุ่นละอองเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ตรวจวัดได้ในช่วง 5.8-241 ug/m3 ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ตรวจวัดได้ในช่วง 37-50 ug/m3 (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ที่กำหนดไว้ต้องไม่เกิน 120 ug/m3) สภาพปัญหาหมอกควันเริ่มตรวจพบเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2548 ตรวจพบปริมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศอยู่ในระดับสูงตั้งแต่เวลา 8.00 น. ค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงสูงสุดอยู่ในระดับ 119.5 ug/m3 สำหรับค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง จะสามารถรายงานผลได้ในวันถัดไป

ทั้งนี้ กรมควบคุมมลพิษ ได้จัดส่งหน่วยตรวจสอบคุณภาพอากาศเคลื่อนที่เพื่อติดตามเฝ้าระวังปัญหาหมอกควันที่เกิดขึ้นในจังหวัดสตูล และจังหวัดใกล้เคียงที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้วยแล้ว และจะรายงานผลการตรวจวัดราย 24 ชั่วโมง ของทุกสถานีในพื้นที่เป็นรายวัน
กรมควบคุมพิษ จึงขอแจ้งสถานการณ์หมอกควันที่พื้นที่ภาคใต้ตอนล่างเพื่อทราบ
หากกรณีที่ฝุ่นละอองอยู่ในระดับเกินเกณฑ์มาตรฐานและอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ มีข้อแนะนำสำหรับประชาชนในการปฏิบัติตน ดังนี้

 • หลีกเลี่ยงการอยู่ภายนอกอาคารเป็นเวลานานและงดการออกกำลังกายนอกอาคาร
 • กลุ่มเสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบรุนแรง ได้แก่ เด็ก ผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ หอบหืด และผู้สูงอายุ ควรอยู่ในบ้านหรือในอาคาร ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางในสภาวะอากาศที่มีหมอกควันปกคลุม
 • ปิดประตูหน้าต่างไม่ให้ฝุ่นควันเข้าบ้าน
 • หากต้องอยู่ในสภาพทีมีฝุ่นควันหนาทึบ ให้ใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกในการหายใจ
 • งดการรองน้ำฝนไว้ใช้อุปโภคบริโภคชั่วคราว
 • หากมีอาการผิดปกติทางเดินหายใจ ควรรีบไปพบแพทย์
 • ติดตามรับฟังข่าวสารจากทางราชการ

หมายเหตุ หากต้องการทราบข้อมูลผลการตรวจวัดฝุ่นละอองรายชั่วโมงในภาคใต้สามารถดูได้จาก
http://bangkok.pcd.go.th/Songkhla

--HOTSPOT.GIF
13/8/2548
2
แถลงข่าวสถานการณ์หมอกควันภาคใต้

(14 สิงหาคม 2548)

สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
กรมควบคุมมลพิษ


สืบเนื่องจากกรณีไฟป่าที่ประเทศอินโดนีเซีย ที่เกิดขึ้นบนเกาะสุมาตราและบอร์เนียว ในช่วงต้นเดือนสิงหาคม และจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมตรวจพบ hot spot จำนวนมากกว่า 100 จุด ตั้งแต่วันที่ 4-10 สิงหาคม 2548 ค่าสูงสุดตรวจพบบนเกาะสุมาตรา จำนวน 333 จุด เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2548 (ในวันที่ 12 สิงหาคม 2548 ลดลงเหลือ 92 จุด) ก่อให้เกิดหมอกควันส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศในบริเวณทั่วไปของประเทศมาเลเซียอย่างมาก สำหรับประเทศไทยเริ่มได้รับผลกระทบในวันที่ 13 สิงหาคม 2548) หมอกควันเริ่มเคลื่อนตัวเข้ามาในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย ส่งผลต่อระดับฝุ่นละอองในบรรยากาศในพื้นที่จังหวัดสงขลา สตูล ตรัง ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส

ผลการคุณภาพอากาศที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 1-12 สิงหาคม 2548 ปริมาณฝุ่นละอองเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ตรวจวัดได้ในช่วง 11.0 - 65.0 ug/m3 (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ตรวจวัดได้ในช่วง 26-40 ug/m3 (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ที่กำหนดไว้ต้องไม่เกิน 120 ug/m3) สภาพปัญหาหมอกควันเริ่มตรวจพบเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2548 ตรวจพบปริมาณฝุ่นละอองเฉลี่ย 1 ชั่วโมง อยู่ในระดับสูงขึ้นตั้งแต่เวลา 11.00 น. ค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงอยู่ในระดับ 150 ug/m3 และเพิ่มสูงขึ้นจนอยู่ในระดับ 211 ug/m3 เมื่อเวลา 13.00 น. สำหรับ ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ตรวจพบอยู่ในระดับ 92 ug/m3 ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

ผลการคุณภาพอากาศที่จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 1-12 สิงหาคม 2548 ปริมาณฝุ่นละอองเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ตรวจวัดได้ในช่วง 5.8-241 ug/m3 ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ตรวจวัดได้ในช่วง 37-50 ug/m3 (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ที่กำหนดไว้ต้องไม่เกิน 120 ug/m3) ปริมาณฝุ่นละอองในวันที่ 13 สิงหาคม 2548 ตรวจพบปริมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่เวลา 8.00 น. แต่ยังไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใด ค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงสูงสุดอยู่ในระดับ 119.5 ug/m3 สำหรับค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงตรวจพบอยู่ในระดับ 48.1 ug/m3 ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

ระดับฝุ่นละอองรายชั่วโมงที่เพิ่มสูงขึ้นนี้ อาจจะทำให้เกิดอาการแสบตาและมีผลกระทบต่อสุขภาพระยะสั้นเกี่ยวกับทางเดินหายใจ เช่น แสบจมูก และแสบคอ โดยเฉพาะกับกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคทางเดินหายใจ โรคหอบหืด และโรคภูมิแพ้ แต่ขณะนี้ยังไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพแบบเรื้อรัง อย่างไรก็ตาม มีข้อแนะนำสำหรับประชาชนในการปฏิบัติตน ดังนี้

 • หลีกเลี่ยงการอยู่ภายนอกอาคารเป็นเวลานาน และงดการออกกำลังกายนอกอาคาร
 • หลีกเลี่ยงการทำงานหนักที่ต้องใช้แรงมาก
 • กลุ่มเสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบรุนแรง ได้แก่ เด็ก ผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ หอบหืด และผู้สูงอายุ ควรอยู่ในบ้านหรือในอาคาร และหลีกเลี่ยงการเดินทางในสภาวะอากาศที่มีหมอกควันปกคลุม
 • ปิดประตูหน้าต่างไม่ให้ฝุ่นควันเข้าบ้าน
 • หากต้องอยู่ในสภาพทีมีฝุ่นควันหนาทึบ ให้ใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกในการหายใจ
 • งดการรองน้ำฝนไว้ใช้อุปโภคบริโภคชั่วคราว
 • หากมีอาการผิดปกติทางเดินหายใจ ควรรีบไปพบแพทย์
 • ติดตามรับฟังข่าวสารจากทางราชการ

นอกจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษที่ประจำอยู่ที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดภูเก็ตแล้ว กรมควบคุมมลพิษ ยังได้จัดส่งหน่วยตรวจสอบคุณภาพอากาศเคลื่อนที่เพิ่มเติมอีก 2 หน่วย ลงไปในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง เพื่อติดตามเฝ้าระวังปัญหาหมอกควันที่เกิดขึ้นในจังหวัดสตูล และจังหวัดใกล้เคียงที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้วยแล้ว และจะรายงานผลการตรวจวัดให้ทราบทุกวันต่อไป โดยสามารถตรวจดูข้อมูลผลการตรวจวัดฝุ่นละอองรายชั่วโมงในภาคใต้ได้ทาง Website http://bangkok.pcd.go.th/Songkhla

กรมควบคุมพิษ จึงขอแจ้งสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างมาเพื่อทราบ
14/8/2548
3

สรุปสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคใต้
ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2548


สืบเนื่องจากกรณีไฟป่าที่ประเทศอินโดนีเซีย ที่เกิดขึ้นบนเกาะสุมาตราและบอร์เนียว ในช่วงต้นเดือนสิงหาคม และจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมตรวจพบ hot spot จำนวนมากกว่า 100 จุด ตั้งแต่วันที่ 4-10 สิงหาคม 2548 ค่าสูงสุดตรวจพบบนเกาะสุมาตรา จำนวน 333 จุด เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2548 (ในวันที่ 12 สิงหาคม 2548 ลดลงเหลือ 92 จุด) ก่อให้เกิดหมอกควันส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศในบริเวณทั่วไปของประเทศมาเลเซียอย่างมาก สำหรับประเทศไทยเริ่มได้รับผลกระทบในวันที่ 13 สิงหาคม 2548) หมอกควันเริ่มเคลื่อนตัวเข้ามาในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย ส่งผลต่อระดับฝุ่นละอองในบรรยากาศในพื้นที่จังหวัดสงขลา สตูล ตรัง ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส สำหรับผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในปัจจุบัน ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2548 มีรายละเอียดดังนี้
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในวันที่ 15 สิงหาคม 2548 ณ เวลา 17.00 น. ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าเท่ากับ 84.8 มคก./ลบ.ม. (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ต้องไม่เกิน 120 มคก./ลบ.ม.
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 15 สิงหาคม 2548 ณ เวลา 10.00 น. ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าเท่ากับ 47.9 มคก./ลบ.ม. ซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเช่นกัน
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่จังหวัดสตูล ซึ่งตรวจวัดโดยหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม เวลา 23.00 น. ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2548 เวลา 17.00 น. ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 65.1 มคก./ลบ.ม. ซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่จังหวัดตรัง ซึ่งตรวจวัดโดยหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม เวลา 18.00 น. ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2548 เวลา 17.00 น. ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 36.4 มคก./ลบ.ม. ซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
สรุปสถานการณ์โดยรวมของปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างยังมีปริมาณอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและอยู่ในภาวะปกติ ซึ่งยังไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยประชาชนซึ่งกรมควบคุมมลพิษ จะดำเนินการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและจะรายงานผลให้ทราบเป็นระยะต่อไป ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถติดตามรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ดังกล่าวได้ที่ www.pcd.go.th


----------------------------


ส่วนแผนงานและประมวลผล

สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

รายงานวันที่ 15 สิงหาคม 2548 เวลา 18.00 น

15/8/2548
4
สรุปสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคใต้

ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2548 เวลา 9.00 น

กรมควบคุมมลพิษ ขอรายงานสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคใต้ในวันนี้ให้ทราบว่าระดับฝุ่นอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย อย่างไรก็ตามยังมีโอกาสเสี่ยงที่ประเทศไทยอาจได้รับผลกระทบจากภาวะหมอกควันอีกใน 1 – 2 วันข้างหน้า ทั้งนี้กรมควบคุมมลพิษ จะเฝ้าระวังติดตามและรายงานผลให้ทราบเป็นระยะต่อไป

ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ในวันที่ 16 สิงหาคม 2548 เวลา 9.00 น. ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลามีค่าเท่ากับ 42.2 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และจังหวัดภูเก็ตมีค่าเท่ากับ 66.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ซึ่งต้องไม่เกิน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)


ส่วนแผนงานและประมวลผล
สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ
รายงานวันที่ 16 สิงหาคม 2548 เวลา 9.00 น
โทร 0 2298 2382-5

16/8/2548
5 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2548 ภาคบ่าย (15.00 น.) มีดังนี้

คุณภาพอากาศที่จังหวัดภูเก็ต เริ่มได้รับผลกระทบหมอกควัน ปริมาณฝุ่นละอองเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีระดับสูงขึ้นตั้งแต่เช้าจากที่อยู่ในระดับ 57 มคก./ลบ.ม. (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) เมื่อเวลา 4.00 น. เพิ่มสูงขึ้นจนกระทั่งอยู่ในระดับ 83 มคก./ลบ.ม. เมื่อเวลา 13.00 น. (มาตรฐานฝุ่นละอองเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ต้องไม่เกิน 120 มคก./ลบ.ม.)
คุณภาพอากาศที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ปริมาณฝุ่นละอองลดลงอยู่ในเกณฑ์ปกติแล้ว ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เมื่อเวลา 12.00 น. อยู่ในระดับ 41 มคก./ลบ.ม.
คุณภาพอากาศที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระดับฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์ปกติ ปริมาณฝุ่นละอองเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เมื่อเวลา 10.00 น . อยู่ในระดับ 25.8 มคก./ลบ.ม.
คุณภาพอากาศที่จังหวัดตรัง ระดับฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์ปกติ ปริมาณฝุ่นละอองเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เมื่อเวลา 14.00 น . อยู่ในระดับ 17.6 มคก./ลบ.ม.
คุณภาพอากาศที่จังหวัดสตูล ระดับฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์ปกติ ปริมาณฝุ่นละอองเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เมื่อเวลา 14.00 น . อยู่ในระดับ 47.7 มคก./ลบ.ม.

ในระยะนี้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และพังงา อาจได้รับผลกระทบระยะสั้นจากสถานการณ์หมอกควัน เนื่องจากทิศทางลมมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นทางเหนือ จึงของให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามข้อมูลข่าวสารจากราชการ โดยมีข้อแนะนำในการปฏิบัติตน ดังนี้
- หลีกเลี่ยงการอยู่ภายนอกอาคารเป็นเวลานาน และงดการออกกำลังกายนอกอาคาร
- หลีกเลี่ยงการทำงานหนักที่ต้องใช้แรงมาก
- กลุ่มเสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบรุนแรง ได้แก่ เด็ก ผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ หอบหืด และผู้สูงอายุ ควรอยู่ในบ้านหรือในอาคาร และหลีกเลี่ยงการเดินทางในสภาวะอากาศที่มีหมอกควันปกคลุม
- ปิดประตูหน้าต่างไม่ให้ฝุ่นควันเข้าบ้าน
- หากต้องอยู่ในสภาพทีมีฝุ่นควันหนาทึบ ให้ใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกในการหายใจ
- งดการรองน้ำฝนไว้ใช้อุปโภคบริโภคชั่วคราว
- หากมีอาการผิดปกติทางเดินหายใจ ควรรีบไปพบแพทย์
- ติดตามรับฟังข่าวสารจากทางราชการ

หมายเหตุ
- ข้อมูลคุณภาพอากาศรายชั่วโมงในภาคใต้สามารถดูได้ทาง Website : http://bangkok.pcd.go.th/Songkhla และ www.pcd.go.th
16/8/2548
6 วันที่ 17 สิงหาคม 2548 ภาคเช้า (09.00 น.)

สถานการณ์หมอกควันภาคใต้

สืบเนื่องจากกรณีไฟป่าที่ประเทศอินโดนีเซียที่เกิดขึ้นบนเกาะสุมาตรา จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมในวันที่ 16 สิงหาคม 2548 ตรวจพบ hot spot ลดลงเหลือจำนวน 32 จุด บนเกาะสุมาตรา ทิศทางลมมีแนวโน้มที่ไม่พัดเข้าสู่ประเทศไทย สถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และพังงา ในวันนี้น่าจะดีขึ้น

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2548 ช่วงเช้า ดังนี้
คุณภาพอากาศที่จังหวัดภูเก็ต ปริมาณฝุ่นละอองมีระดับสูงขึ้น ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
สูงสุดอยู่ในระดับ 119.5 มคก./ลบ.ม. (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) เมื่อเวลา 05.00 น. และลดลงเหลือ 116.7 เมื่อเวลา 07.00 น. (มาตรฐานฝุ่นละอองเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ต้องไม่เกิน 120 มคก./ลบ.ม.)
คุณภาพอากาศที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ปริมาณฝุ่นละอองเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เมื่อเวลา 07.00 น. อยู่ในระดับ 54.1 มคก./ลบ.ม.
คุณภาพอากาศที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีแนวโน้มสูงขึ้นกว่าวันที่ผ่านมา ปริมาณฝุ่นละอองเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เมื่อเวลา 07.00 น . อยู่ในระดับ 51.3 มคก./ลบ.ม.
คุณภาพอากาศที่จังหวัดตรัง ปริมาณฝุ่นละอองเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เมื่อเวลา 08.00 น . อยู่ในระดับ 32.3 มคก./ลบ.ม.
คุณภาพอากาศที่จังหวัดสตูล ปริมาณฝุ่นละอองเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เมื่อเวลา 08.00 น. อยู่ในระดับ 33.2 มคก./ลบ.ม.

ทั้งนี้ กรมควบคุมมลพิษ ติดตามสถานการณ์และรายงานให้ทราบอย่างต่อเนื่องต่อไป
หมายเหตุ
- ข้อมูลคุณภาพอากาศรายชั่วโมงในภาคใต้สามารถดูได้ทาง Website http://bangkok.pcd.go.th/Songkhla และ www.pcd.go.th
17/8/2548
7 สถานการณ์หมอกควันภาคใต้

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2548 ช่วงเที่ยง ดังนี้
คุณภาพอากาศที่จังหวัดภูเก็ต ปริมาณฝุ่นละอองมีระดับต่ำลงกว่าเมื่อเช้า ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เมื่อเวลา 12.00 น. อยู่ในระดับ 100.7 มคก./ลบ.ม. (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
คุณภาพอากาศที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ปริมาณฝุ่นละอองเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เมื่อเวลา 12.00 น. อยู่ในระดับ 53.2 มคก./ลบ.ม.
คุณภาพอากาศที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีแนวโน้มสูงขึ้นกว่าวันที่ผ่านมา ปริมาณฝุ่นละอองเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เมื่อเวลา 12.00 น . อยู่ในระดับ 56.2 มคก./ลบ.ม.
คุณภาพอากาศที่จังหวัดตรัง ปริมาณฝุ่นละอองเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เมื่อเวลา 13.00 น . อยู่ในระดับ 33.9 มคก./ลบ.ม.
คุณภาพอากาศที่จังหวัดสตูล ปริมาณฝุ่นละอองเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เมื่อเวลา 13.00 น. อยู่ในระดับ 33.6 มคก./ลบ.ม.

หมายเหตุ
- ข้อมูลคุณภาพอากาศรายชั่วโมงในภาคใต้สามารถดูได้ทาง Website http://bangkok.pcd.go.th/Songkhla และ www.pcd.go.th
- มาตรฐานปริมาณฝุ่นละอองเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 120 มคก./ลบ.ม.
17/8/2548
8 ฉบับที่ 18/10
วันที่ 18 สิงหาคม 2548 ภาคเช้า (09.00 น.)

สถานการณ์หมอกควันภาคใต้

สืบเนื่องจากกรณีไฟป่าที่ประเทศอินโดนีเซียที่เกิดขึ้นบนเกาะสุมาตรา จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมในวันที่ 17 สิงหาคม 2548 ตรวจพบ hot spot บนเกาะสุมาตราลดลงกว่าวันที่ผ่านมา ทิศทางลมยังมีแนวโน้มที่ไม่พัดเข้าสู่ประเทศไทย สถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และพังงา ในวันนี้น่าจะดีขึ้นและอยู่ในเกณฑ์ปกติ

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2548 ช่วงเช้า ดังนี้
คุณภาพอากาศที่จังหวัดภูเก็ต ปริมาณฝุ่นละอองมีระดับต่ำลงกว่าวันที่ผ่านมามาก
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เมื่อเวลา 09.00 น. อยู่ในระดับ 42.6 มคก./ลบ.ม. (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
คุณภาพอากาศที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ปริมาณฝุ่นละอองเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เมื่อเวลา 09.00 น. อยู่ในระดับ 26.3 มคก./ลบ.ม.
คุณภาพอากาศที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปริมาณฝุ่นละอองเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เมื่อเวลา 09.00 น . อยู่ในระดับ 37.4 มคก./ลบ.ม.
คุณภาพอากาศที่จังหวัดตรัง ปริมาณฝุ่นละอองเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เมื่อเวลา 10.00 น . อยู่ในระดับ 18.9 มคก./ลบ.ม.
คุณภาพอากาศที่จังหวัดสตูล ปริมาณฝุ่นละอองเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เมื่อเวลา 10.00 น. อยู่ในระดับ 25.7 มคก./ลบ.ม.
18/8/2548
9 สรุปสถานการณ์หมอกควันภาคใต้
วันที่ 18 สิงหาคม 2548 เวลา 13.00 น.

กรมควบคุมมลพิษ ขอรายงานสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ในขณะนี้
ทุกพื้นที่อยู่ในเกณฑ์ปกติแล้ว ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ที่ ภูเก็ต สงขลา สุราษฎร์ธานี สตูล และตรัง อยู่ในระดับ 18.9-44.1 มคก./ลบม. (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมตรวจพบว่า hot spot บนเกาะสุมาตราลดลง ทิศทางลมยังคงมีแนวโน้มไม่พัดหมอกควันมายังประเทศไทย
18/8/2548
10 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2548 ช่วงเย็น (17.00 น.) มีดังนี้
 • ที่จังหวัดภูเก็ต ปริมาณฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์ปกติ ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เมื่อเวลา 17.00 น. อยู่ในระดับ 46.8 มคก./ลบ.ม. (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
 • ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ปริมาณฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์ปกติ ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เมื่อเวลา 17.00 น. อยู่ในระดับ 32.0 มคก./ลบ.ม.
 • ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปริมาณฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์ปกติ ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เมื่อเวลา 17.00 น . อยู่ในระดับ 22.7 มคก./ลบ.ม.
 • ที่จังหวัดตรัง ปริมาณฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์ปกติ ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เมื่อเวลา 17.00 น . อยู่ในระดับ 19.0 มคก./ลบ.ม.
 • ที่จังหวัดสตูล ปริมาณฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์ปกติ ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เมื่อเวลา 17.00 น. อยู่ในระดับ 21.4 มคก./ลบ.ม.
21/8/2548
11 สรุปสถานการณ์หมอกควันภาคใต้
วันที่ 19 สิงหาคม 2548 เวลา 13.00 น.

กรมควบคุมมลพิษ ขอรายงานสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ในขณะนี้
ทุกพื้นที่อยู่ในเกณฑ์ปกติแล้ว ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ที่ ภูเก็ต สงขลา สุราษฎร์ธานี สตูล และตรัง อยู่ในระดับ 20.4-54.8 มคก./ลบม. (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
21/8/2548
12 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2548 ช่วงเย็น (17.00 น.) มีดังนี้
 • ที่จังหวัดภูเก็ต ปริมาณฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์ปกติ ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เมื่อเวลา 17.00 น. อยู่ในระดับ 46.1 มคก./ลบ.ม. (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
 • ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ปริมาณฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์ปกติ ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เมื่อเวลา 17.00 น. อยู่ในระดับ 33.5 มคก./ลบ.ม.
 • ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปริมาณฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์ปกติ ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เมื่อเวลา 17.00 น . อยู่ในระดับ 29.4มคก./ลบ.ม.
 • ที่จังหวัดตรัง ปริมาณฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์ปกติ ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เมื่อเวลา 17.00 น . อยู่ในระดับ 20.3 มคก./ลบ.ม.
 • ที่จังหวัดสตูล ปริมาณฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์ปกติ ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เมื่อเวลา 17.00 น. อยู่ในระดับ 27.3 มคก./ลบ.ม.
21/8/2548
13 สถานการณ์หมอกควันภาคใต้วันที่ 20 สิงหาคม 2548 ภาคเช้า (11.00 น.)

สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ในเช้านี้อยู่ในสภาวะปกติ สำหรับจำนวน hot spot ในเกาะสุมาตราวันที่ 19 สิงหาคม ตรวจพบ 25 จุด ซึ่งเพิ่มขึ้นจากวันที่ 18 สิงหาคม ซึ่งไม่พบ hot spot ในพื้นที่ดังกล่าว แต่คาดว่าหมอกควันที่เกิดขึ้นระยะนี้ไม่น่าจะถูกพัดพาเข้าสู่ภาคใต้ของประเทศไทย เนื่องจากทิศทางลมก็มีแนวโน้มจะผันผวนและเบี่ยงไปทางตะวันออก

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2548 ช่วงเช้า ดังนี้
 • ที่จังหวัดภูเก็ต ปริมาณฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์ปกติ ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เมื่อเวลา 11.00 น. อยู่ในระดับ 39.6มคก./ลบ.ม. (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
 • ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ปริมาณฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์ปกติ ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เมื่อเวลา 11.00 น. อยู่ในระดับ 33.5 มคก./ลบ.ม.
 • ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปริมาณฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์ปกติ ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เมื่อเวลา 11.00 น . อยู่ในระดับ 29.2มคก./ลบ.ม.
 • ที่จังหวัดตรัง ปริมาณฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์ปกติ ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เมื่อเวลา 11.00 น . อยู่ในระดับ 18.1 มคก./ลบ.ม.
 • ที่จังหวัดสตูล ปริมาณฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์ปกติ ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เมื่อเวลา 11.00 น. อยู่ในระดับ 18.8 มคก./ลบ.ม.

21/8/2548
14 สถานการณ์หมอกควันภาคใต้วันที่ 21 สิงหาคม 2548 (12.00 น.)

สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ในวันนี้ช่วงเที่ยงโดยทั่วไปปริมาณฝุ่นละอองอยู่ในสภาวะปกติซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และพบว่าค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงส่วนใหญ่มีค่าลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเช้าที่ผ่านมา ยกเว้นที่จังหวัดภูเก็ตมีค่าสูงขึ้นเล็กน้อย

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2548 ช่วงเที่ยงมีดังนี้
 • ที่จังหวัดภูเก็ต ปริมาณฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์ปกติ ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เมื่อเวลา 12.00 น. อยู่ในระดับ 55 มคก./ลบ.ม. (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
 • ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ปริมาณฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์ปกติ ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เมื่อเวลา 12.00 น. อยู่ในระดับ 24.6 มคก./ลบ.ม.
 • ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปริมาณฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์ปกติ ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เมื่อเวลา 12.00 น . อยู่ในระดับ 22.4 มคก./ลบ.ม.
 • ที่จังหวัดสตูล ปริมาณฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์ปกติ ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เมื่อเวลา 12.00 น. อยู่ในระดับ 23.57 มคก./ลบ.ม. (มีฝนตกในช่วง 10.00 – 11.00น.)
21/8/2548
15 สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
ภาคเช้า (10.00 น.) ทุกพื้นที่อยู่ในเกณฑ์ปกติ

ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM 10 ) ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ที่ ภูเก็ต สงขลา สุราษฎร์ธานี สตูล และตรัง อยู่ในระดับ 44.4, 25.5, 19.2, 19.0 และ 15.4 มคก./ลบม. (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ตามลำดับ

22/8/2548
16 สรุปสถานการณ์หมอกควันภาคใต้
วันที่ 23 สิงหาคม 2548 เวลา 12.00 น.

กรมควบคุมมลพิษ ขอรายงานสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในทุกพื้นที่อยู่ในเกณฑ์ปกติ ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ค่าเฉลี่ย 24
ชั่วโมง ที่ ภูเก็ต สงขลา สุราษฎร์ธานี เมื่อเวลา 10.00 น. อยู่ในระดับ 44.1, 31.2 และ 21.2 มคก./ลบม. (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ตามลำดับ สำหรับที่ สตูล เมื่อเวลา 7.00 น. อยู่ในระดับ 19.2 มคก./ลบม. และตรัง เมื่อเวลา 9.00 น. อยู่ในระดับ 15.4 มคก./ลบม.
23/8/2548
17 สรุปสถานการณ์หมอกควันภาคใต้
วันที่ 24 สิงหาคม 2548 เวลา 12.00 น.

กรมควบคุมมลพิษ ขอรายงานสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในทุกพื้นที่อยู่ในเกณฑ์ปกติ ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ค่าเฉลี่ย 24
ชั่วโมง ที่ ภูเก็ต สงขลา สุราษฎร์ธานี สตูล เมื่อเวลา 10.00 น. อยู่ในระดับ 38.8, 28.8 29.1 และ 25.4 มคก./ลบม. (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ตามลำดับ สำหรับที่ ตรัง เมื่อเวลา 8.00 น. อยู่ในระดับ 17.6 มคก./ลบม.
25/8/2548
18 สรุปสถานการณ์หมอกควันภาคใต้
วันที่ 25 สิงหาคม 2548 เวลา 12.00 น.
สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง เวลา 12.00 น. ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในทุกพื้นที่อยู่ในเกณฑ์ปกติ ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
ที่ ภูเก็ต สงขลา สุราษฎร์ธานี สตูล เมื่อเวลา 10.00 น. อยู่ในระดับ 38.8, 28.8 29.1 และ 25.4 มคก./ลบม. (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ตามลำดับ
สำหรับที่ ตรัง เมื่อเวลา 8.00 น. อยู่ในระดับ 17.6 มคก./ลบม.
25/8/2548
19 วันที่ 26 สิงหาคม 2548
สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง เวลา 12.00 น. ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในทุกพื้นที่อยู่ในเกณฑ์ปกติ ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
ที่ สุราษฎร์ธานี เมื่อเวลา 10.00 น. อยู่ในระดับ 20.4 มคก./ลบม. (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ตามลำดับ
สำหรับที่ ตรัง เมื่อเวลา 09.00 น. อยู่ในระดับ 17.6 และ 30.7 มคก./ลบม
6/9/2548
20 วันที่ 27 สิงหาคม 2548
สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง เวลา 12.00 น. ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในทุกพื้นที่อยู่ในเกณฑ์ปกติ
ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
ที่ ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี สตูล เมื่อเวลา 10.00 น. อยู่ในระดับ 40.6 และ 19.3 มคก./ลบม. (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ตามลำดับ
สำหรับที่ ตรัง เมื่อเวลา 9.00 น. อยู่ในระดับ 21.1 และ 24.2 มคก./ลบม.
6/9/2548
21 วันที่ 28 สิงหาคม 2548
สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง เวลา 12.00 น. ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในทุกพื้นที่อยู่ในเกณฑ์ปกติ
ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
ที่ สุราษฎร์ธานี เมื่อเวลา 10.00 น. อยู่ในระดับ 15.9 มคก./ลบม. (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ตามลำดับ
สำหรับที่ ตรัง สตูลเมื่อเวลา 09.00 น. อยู่ในระดับ 25.2 และ 21.8 มคก./ลบม.
6/9/2548
22 วันที่ 29 สิงหาคม 2548
สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง เวลา 12.00 น. ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในทุกพื้นที่อยู่ในเกณฑ์ปกติ
ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
ที่ สุราษฎร์ธานี ตรัง เมื่อเวลา 10.00 น. อยู่ในระดับ 26.6 และ 21.7 มคก./ลบม. (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ตามลำดับ
สำหรับที่ สตูล เมื่อเวลา 08.00 น. อยู่ในระดับ 34.3 มคก./ลบม.
6/9/2548
23 สรุปสถานการณ์หมอกควันภาคใต้
วันที่ 5 กันยายน 2548 เวลา 12.00 น.
กรมควบคุมมลพิษ ขอรายงานสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในทุกพื้นที่อยู่ในเกณฑ์ปกติ
ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ที่ สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต หาดใหญ่ เมื่อเวลา 10.00 น. อยู่ในระดับ 13.8 48.5 และ 31.9 มคก./ลบม. (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ตามลำดับ ที่สตูล เมื่อเวลา 09.00 น. อยู่ในระดับ 39.3 มคก./ลบม. สำหรับที่ตรัง 07.00 น. อยู่ในระดับ 9.5 มคก./ลบม.
6/9/2548
24 สรุปสถานการณ์หมอกควันภาคใต้
วันที่ 6 กันยายน 2548 เวลา 12.00 น.

กรมควบคุมมลพิษ ขอรายงานสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในทุกพื้นที่อยู่ในเกณฑ์ปกติปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ที่ สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต หาดใหญ่ เมื่อเวลา 09.00 น. อยู่ในระดับ 17.8 42.4 และ 30.3 มคก./ลบม. (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ตามลำดับ สำหรับที่สตูล ตรัง เมื่อเวลา 08.00 น. อยู่ในระดับ 37.5 และ 19.7มคก./ลบม.
6/9/2548
25 วันที่ 7 กันยายน 2548
สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง เวลา 12.00 น. ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในทุกพื้นที่อยู่ในเกณฑ์ปกติ ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
ที่ สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต หาดใหญ่ เมื่อเวลา 10.00 น. อยู่ในระดับ 24.1 41.1 และ 53.3 มคก./ลบม. (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ตามลำดับ
สำหรับที่ สตูล และตรัง เมื่อเวลา 09.00 น. อยู่ในระดับ 48.6 และ 18.3 มคก./ลบม.
9/9/2548
26 วันที่ 8 กันยายน 2548

สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง เวลา 12.00 น. ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในทุกพื้นที่อยู่ในเกณฑ์ปกติ ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
ที่ สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต หาดใหญ่ เมื่อเวลา 11.00 น. อยู่ในระดับ 23.9 58.0 และ 37.5 มคก./ลบม. (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ตามลำดับ
สำหรับที่ สตูล และตรัง เมื่อเวลา 10.00 น. อยู่ในระดับ 48.1 และ 22.1 มคก./ลบม.
9/9/2548
27 สรุปสถานการณ์หมอกควันภาคใต้
วันที่ 9 กันยายน 2548 2548 เวลา 12.00 น.

กรมควบคุมมลพิษ ขอรายงานสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในทุกพื้นที่อยู่ในเกณฑ์ปกติปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ที่ สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต หาดใหญ่ เมื่อเวลา 11.00 น. อยู่ในระดับ 27.6 59.1 และ 46.6 มคก./ลบม. (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ตามลำดับ สำหรับที่สตูล ตรัง เมื่อเวลา 10.00 น. อยู่ในระดับ 33.2 และ 16.5 มคก./ลบม. ตามลำดับ
กรมควบคุมลพิษ ขอเรียนให้ทราบว่าเนื่องจากระดับฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างของไทยอยู่ในภาวะปกติ
จึงขอยุติการรายงานข้อมูลรายวันตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2548

อย่างไรก็ตาม กรมควบคุมมลพิษ จะติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคใต้อย่างต่อเนื่อง
หากมีเหตุการณ์ผิดปกติจะรายงานให้ทราบเป็นลำดับต่อไป
9/9/2548

 
 

Untitled Document
หากท่านมีปัญหาในการใช้งานหรือข้อเสนอะแนะ เพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ webmaster หรือ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศมลพิษ กผผ. โทร 0 2298 2310
Copyright@2010