Untitled Document
หน้าแรก
เหตุการณ์ฉุกเฉิน/สถานการณ์สำคัญ
- อุบัติภัยสารเคมี
-การลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย

สถิติอุบัติภัยสารเคมี
มลพิษทางอากาศ
มลพิษทางน้ำ
ติดต่อเรา

 
 รายงานข้อมูลปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (1 - 5 กุมภาพันธ์ 2551) >> สร้างเมื่อ4/2/2551
( จำนวนรายงานทั้งสิ้น 76 รายการ / รายงานไว้ล่าสุดเมื่อ 18/4/2551 )
 

ลำดับที่ รายงาน วันที่อัพเดท
1 ข้อมูลปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ณ เวลา 09.00 น. วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551

รายละเอียดดังไฟล์แนบ--PM_1Feb.pdf
4/2/2551
2 ข้อมูลปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ณ เวลา 09.00 น. วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2551

รายละเอียดดังไฟล์แนบ--PM_2Feb.pdf
4/2/2551
3 ข้อมูลปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ณ เวลา 09.00 น. วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2551

รายละเอียดดังไฟล์แนบ--PM_3Feb.pdf
4/2/2551
4 ข้อมูลปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ณ เวลา 09.00 น. วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2551

รายละเอียดดังไฟล์แนบ--PM_4Feb.pdf
4/2/2551
5 ข้อมูลปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ณ เวลา 09.00 น. วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2551

รายละเอียดดังไฟล์แนบ--PM_5Feb.pdf
6/2/2551
6 ข้อมูลปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ณ เวลา 09.00 น. วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551

รายละเอียดดังไฟล์แนบ--PM_6Feb.pdf
6/2/2551
7 ข้อมูลปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ณ เวลา 09.00 น. วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2551

รายละเอียดดังไฟล์แนบ--PM_7Feb.pdf
7/2/2551
8 ข้อมูลปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ณ เวลา 09.00 น. วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2551

รายละเอียดดังไฟล์แนบ--PM_8Feb.pdf
8/2/2551
9 ข้อมูลปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ณ เวลา 09.00 น. วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2551

รายละเอียดดังไฟล์แนบ--PM_9Feb.pdf
11/2/2551
10 ข้อมูลปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ณ เวลา 09.00 น. วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2551

รายละเอียดดังไฟล์แนบ--PM_10Feb.pdf
11/2/2551
11 ข้อมูลปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ณ เวลา 09.00 น. วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2551

รายละเอียดดังไฟล์แนบ--PM_11Feb.pdf
11/2/2551
12 ข้อมูลปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ณ เวลา 09.00 น. วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2551

รายละเอียดดังไฟล์แนบ--PM_12Feb.pdf
12/2/2551
13 ข้อมูลปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ณ เวลา 09.00 น. วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2551

รายละเอียดดังไฟล์แนบ--PM_13Feb.pdf
14/2/2551
14 ข้อมูลปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ณ เวลา 09.00 น. วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551

รายละเอียดดังไฟล์แนบ--PM_14Feb.pdf
14/2/2551
15 ข้อมูลปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ณ เวลา 09.00 น. วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551

รายละเอียดดังไฟล์แนบ--PM_15Feb.pdf
15/2/2551
16 ข้อมูลปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ณ เวลา 09.00 น. วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2551

รายละเอียดดังไฟล์แนบ--PM_16Feb.pdf
19/2/2551
17 ข้อมูลปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ณ เวลา 09.00 น. วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2551

รายละเอียดดังไฟล์แนบ--PM_17Feb.pdf
19/2/2551
18 ข้อมูลปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ณ เวลา 09.00 น. วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551

รายละเอียดดังไฟล์แนบ--PM_18Feb.pdf
19/2/2551
19 ข้อมูลปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ณ เวลา 09.00 น. วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2551

รายละเอียดดังไฟล์แนบ--PM_19Feb.pdf
19/2/2551
20 ข้อมูลปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ณ เวลา 09.00 น. วันที่ 6 มีนาคม 2551 รายละเอียดดังแนบ
--06032008.doc
6/3/2551
21 ข้อมูลปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ณ เวลา 09.00 น. วันที่ 7 มีนาคม 2551 รายละเอียดดังแนบ--07032008.doc 7/3/2551
22 ข้อมูลสถานการณ์หมอกควัน วันที่ 8 มีนาคม 2551--08032008.doc 11/3/2551
23 ข้อมูลสถานการณ์หมอกควัน วันที่ 9 มีนาคม 2551--09032008.doc 11/3/2551
24 ข้อมูลสถานการณ์หมอกควัน วันที่ 10 มีนาคม 2551 รายละเอียดดังไฟล์แนบ--10032008.doc 11/3/2551
25 ข้อมูลสถานการณ์หมอกควัน วันที่ 11 มีนาคม 2551 รายละเอียดดังไฟล์แนบ--11032008.doc 11/3/2551
26 ข้อมูลสถานการณ์หมอกควัน วันที่ 12 มีนาคม 2551 รายละเอียดดังไฟล์แนบ--12032008.doc 13/3/2551
27 รายงานสถานการณ์หมอกควันในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 13 มี.ค. 51 รายละเอียดดังไฟล์แนบ--13032008.pdf 13/3/2551
28 รายงานสถานการณ์หมอกควันในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 14 มี.ค. 51 รายละเอียดดังไฟล์แนบ--14032008.pdf 14/3/2551
29 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 15 ก.พ. - 14 มี.ค. 51--Moving_CompareYear.pdf 14/3/2551
30 รายงานสถานการณ์หมอกควันในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 15 มี.ค. 51 รายละเอียดดังไฟล์แนบ--15032008.pdf 18/3/2551
31 รายงานสถานการณ์หมอกควันในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 16 มี.ค. 51 รายละเอียดดังไฟล์แนบ--16032008.pdf 18/3/2551
32 รายงานสถานการณ์หมอกควันในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ เวลา 09.00 น. วันที่ 17 มี.ค. 51 รายละเอียดดังไฟล์แนบ--17032008.pdf 18/3/2551
33 รายงานสถานการณ์หมอกควันในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ เวลา 15.00 น. วันที่ 17 มี.ค. 51 รายละเอียดดังไฟล์แนบ--17032008_2.pdf 18/3/2551
34 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 15 ก.พ. - 17 มี.ค. 51 รายละเอียดดังไฟล์แนบ--Moving_17Mar08.pdf 18/3/2551
35 รายงานสถานการณ์หมอกควันในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ เวลา 09.00 น. วันที่ 18 มี.ค. 51 รายละเอียดดังไฟล์แนบ--18032008.pdf 18/3/2551
36 รายงานสถานการณ์หมอกควันในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ เวลา 15.00 น. วันที่ 18 มี.ค. 51 รายละเอียดดังไฟล์แนบ--18032008_2.pdf 18/3/2551
37 รายงานสถานการณ์หมอกควันในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ เวลา 09.00 น. วันที่ 19 มี.ค. 51 รายละเอียดดังไฟล์แนบ--19032008.pdf 19/3/2551
38 รายงานสถานการณ์หมอกควันในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ เวลา 15.00 น. วันที่ 19 มี.ค. 51 รายละเอียดดังไฟล์แนบ--19032008_2.pdf 19/3/2551
39 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 15 ก.พ. - 19 มี.ค. 51 รายละเอียดดังไฟล์แนบ--Moving_19Mar08_2.pdf 19/3/2551
40 รายงานสถานการณ์หมอกควันในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ เวลา 09.00 น. วันที่ 20 มี.ค. 51 รายละเอียดดังไฟล์แนบ--20032008.pdf 20/3/2551
41 รายงานสถานการณ์หมอกควันในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ เวลา 15.00 น. วันที่ 20 มี.ค. 51 รายละเอียดดังไฟล์แนบ--20032008_2.pdf 24/3/2551
42 รายงานสถานการณ์หมอกควันในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ เวลา 09.00 น. วันที่ 21 มี.ค. 51 รายละเอียดดังไฟล์แนบ--21032008.pdf 24/3/2551
43 รายงานสถานการณ์หมอกควันในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ เวลา 15.00 น. วันที่ 21 มี.ค. 51 รายละเอียดดังไฟล์แนบ--21032008_2.pdf 24/3/2551
44 รายงานสถานการณ์หมอกควันในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ เวลา 09.00 น. วันที่ 22 มี.ค. 51 รายละเอียดดังไฟล์แนบ--22032008.pdf 24/3/2551
45 รายงานสถานการณ์หมอกควันในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ เวลา 09.00 น. วันที่ 23 มี.ค. 51 รายละเอียดดังไฟล์แนบ--23032008.pdf 24/3/2551
46 รายงานสถานการณ์หมอกควันในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ เวลา 09.00 น. วันที่ 24 มี.ค. 51 รายละเอียดดังไฟล์แนบ--24032008.pdf 24/3/2551
47 รายงานสถานการณ์หมอกควันในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ เวลา 15.00 น. วันที่ 24 มี.ค. 51 รายละเอียดดังไฟล์แนบ--24032008_2.pdf 24/3/2551
48 รายงานสถานการณ์หมอกควันในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ เวลา 09.00 น. วันที่ 25 มี.ค. 51 รายละเอียดดังไฟล์แนบ--25032008.pdf 25/3/2551
49 รายงานสถานการณ์หมอกควันในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ เวลา 15.00 น. วันที่ 25 มี.ค. 51 รายละเอียดดังไฟล์แนบ--25032008_2.pdf 26/3/2551
50 รายงานสถานการณ์หมอกควันในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ เวลา 09.00 น. วันที่ 26 มี.ค. 51 รายละเอียดดังไฟล์แนบ--26032008.pdf 26/3/2551
51 รายงานสถานการณ์หมอกควันในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ เวลา 15.00 น. วันที่ 26 มี.ค. 51 รายละเอียดดังไฟล์แนบ--26032008_2.pdf 27/3/2551
52 รายงานสถานการณ์หมอกควันในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ เวลา 09.00 น. วันที่ 27 มี.ค. 51 รายละเอียดดังไฟล์แนบ--27032008.pdf 27/3/2551
53 รายงานสถานการณ์หมอกควันในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ เวลา 09.00 น. วันที่ 28 มี.ค. 51 รายละเอียดดังไฟล์แนบ--28032008.pdf 28/3/2551
54 รายงานสถานการณ์หมอกควันในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ เวลา 09.00 น. วันที่ 29 มี.ค. 51 รายละเอียดดังไฟล์แนบ--29032008.doc 29/3/2551
55 รายงานสถานการณ์หมอกควันในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ เวลา 09.00 น. วันที่ 30 มี.ค. 51 รายละเอียดดังไฟล์แนบ--30032008.doc 31/3/2551
56 รายงานสถานการณ์หมอกควันในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ เวลา 09.00 น. วันที่ 31 มี.ค. 51 รายละเอียดดังไฟล์แนบ--31032008.doc 31/3/2551
57 รายงานสถานการณ์หมอกควันในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ เวลา 09.00 น. วันที่ 1 เมษายน 2551 รายละเอียดดังไฟล์แนบ--01042008.pdf 1/4/2551
58 รายงานสถานการณ์หมอกควันในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ เวลา 09.00 น. วันที่ 2 เมษายน 2551 รายละเอียดดังไฟล์แนบ--02042008.pdf 2/4/2551
59 รายงานสถานการณ์หมอกควันในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ เวลา 09.00 น. วันที่ 6 เมษายน 2551 รายละเอียดดังไฟล์แนบ--06042008.pdf 9/4/2551
60 รายงานสถานการณ์หมอกควันในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ เวลา 09.00 น. วันที่ 7 เมษายน 2551 รายละเอียดดังไฟล์แนบ--07042008.pdf 9/4/2551
61 รายงานสถานการณ์หมอกควันในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ เวลา 09.00 น. วันที่ 8 เมษายน 2551 รายละเอียดดังไฟล์แนบ--08042008.pdf 9/4/2551
62 รายงานสถานการณ์หมอกควันในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ เวลา 09.00 น. วันที่ 9 เมษายน 2551 รายละเอียดดังไฟล์แนบ--09042008.pdf 9/4/2551
63 รายงานสถานการณ์หมอกควันในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ เวลา 09.00 น. วันที่ 3 เมษายน 2551 รายละเอียดดังไฟล์แนบ--03042008.pdf 9/4/2551
64 รายงานสถานการณ์หมอกควันในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ เวลา 09.00 น. วันที่ 4 เมษายน 2551 รายละเอียดดังไฟล์แนบ--04042008.pdf 9/4/2551
65 รายงานสถานการณ์หมอกควันในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ เวลา 09.00 น. วันที่ 5 เมษายน 2551 รายละเอียดดังไฟล์แนบ--05042008.pdf 9/4/2551
66 รายงานสถานการณ์หมอกควันในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ เวลา 09.00 น. วันที่ 10 เมษายน 2551 รายละเอียดดังไฟล์แนบ--10042008.pdf 10/4/2551
67 ภาพแสดงจำนวนและตำแหน่งของจุด Hotspot ในภูมิภาคอินโดจีน วันที่ 9 เมษายน 2551 รายละเอียดดังแนบ--HPI_09042008.gif 10/4/2551
68 ภาพแสดงจำนวนและตำแหน่งของจุด Hotspot ในประเทศพม่า วันที่ 9 เมษายน 2551 รายละเอียดดังแนบ--HPM_09042008.gif 10/4/2551
69 รายงานสถานการณ์หมอกควันในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ เวลา 15.00 น. วันที่ 10 เมษายน 2551

ปริมาณฝุ่นในภาคเหนือยังคงเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะเชียงราย ที่มีปริมาณฝุ่นสูงเกินมาตรฐาน

รายละเอียดดังไฟล์แนบ--10042008_2.pdf
10/4/2551
70 รายงานสถานการณ์หมอกควันในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ เวลา 09.00 น. วันที่ 12 เมษายน 2551 รายละเอียดดังไฟล์แนบ--12042008.doc 13/4/2551
71 รายงานสถานการณ์หมอกควันในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ เวลา 09.00 น. วันที่ 13 เมษายน 2551 รายละเอียดดังไฟล์แนบ--13042008.doc 13/4/2551
72 รายงานสถานการณ์หมอกควันในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ เวลา 09.00 น. วันที่ 14 เมษายน 2551 รายละเอียดดังไฟล์แนบ--14042008.doc 14/4/2551
73 รายงานสถานการณ์หมอกควันในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ เวลา 09.00 น. วันที่ 15 เมษายน 2551 รายละเอียดดังไฟล์แนบ--15042008.pdf 17/4/2551
74 รายงานสถานการณ์หมอกควันในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ เวลา 09.00 น. วันที่ 16 เมษายน 2551 รายละเอียดดังไฟล์แนบ--16042008.pdf 17/4/2551
75 รายงานสถานการณ์หมอกควันในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ เวลา 09.00 น. วันที่ 17 เมษายน 2551 รายละเอียดดังไฟล์แนบ--17042008.pdf 17/4/2551
76 รายงานสถานการณ์หมอกควันในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ เวลา 09.00 น. วันที่ 18 เมษายน 2551 รายละเอียดดังไฟล์แนบ--18042008.pdf 18/4/2551

 
 

Untitled Document
หากท่านมีปัญหาในการใช้งานหรือข้อเสนอะแนะ เพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ webmaster หรือ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศมลพิษ กผผ. โทร 0 2298 2310
Copyright@2010