Untitled Document
หน้าแรก
เหตุการณ์ฉุกเฉิน/สถานการณ์สำคัญ
- อุบัติภัยสารเคมี
-การลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย

สถิติอุบัติภัยสารเคมี
มลพิษทางอากาศ
มลพิษทางน้ำ
ติดต่อเรา

 
 รายงานข้อมูลปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (16 - 31 มกราคม 2551) >> สร้างเมื่อ17/1/2551
( จำนวนรายงานทั้งสิ้น 31 รายการ / รายงานไว้ล่าสุดเมื่อ 31/1/2551 )
 

ลำดับที่ รายงาน วันที่อัพเดท
1 ข้อมูลปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ณ เวลา 09.00 น. วันที่ 16 มกราคม 2551

รายละเอียดดังไฟล์แนบ--PM10_16Jan.pdf
17/1/2551
2 ภาพแสดงตำแหน่งและจำนวน Hotspot แปลผลจากภาพถ่ายดาวเทียม NOAA-18 วันที่ 16 มกราคม 2551

แหล่งข้อมูล: เว็บไซต์ศูนย์อุตุนิยมวิทยาเฉพาะทาง (ASMC) ประเทศสิงคโปร์--RHS_16012008.gif
17/1/2551
3 ข้อมูลปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ณ เวลา 09.00 น. วันที่ 17 มกราคม 2551

รายละเอียดดังไฟล์แนบ--PM10_17Jan.pdf
17/1/2551
4 ภาพแสดงตำแหน่งและจำนวน Hotspot แปลผลจากภาพถ่ายดาวเทียม NOAA-18 วันที่ 17 มกราคม 2551

แหล่งข้อมูล: เว็บไซต์ศูนย์อุตุนิยมวิทยาเฉพาะทาง (ASMC) ประเทศสิงคโปร์--RHS_17012008.gif
18/1/2551
5 ข้อมูลปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ณ เวลา 09.00 น. วันที่ 18 มกราคม 2551

รายละเอียดดังไฟล์แนบ--PM10_18Jan.pdf
18/1/2551
6 ภาพแสดงตำแหน่งและจำนวน Hotspot แปลผลจากภาพถ่ายดาวเทียม NOAA-18 วันที่ 18 มกราคม 2551

แหล่งข้อมูล: เว็บไซต์ศูนย์อุตุนิยมวิทยาเฉพาะทาง (ASMC) ประเทศสิงคโปร์--RHS_18012008.gif
21/1/2551
7 ข้อมูลปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ณ เวลา 09.00 น. วันที่ 19 มกราคม 2551

รายละเอียดดังไฟล์แนบ--PM10_19Jan.pdf
21/1/2551
8 ภาพแสดงตำแหน่งและจำนวน Hotspot แปลผลจากภาพถ่ายดาวเทียม NOAA-18 วันที่ 19 มกราคม 2551

แหล่งข้อมูล: เว็บไซต์ศูนย์อุตุนิยมวิทยาเฉพาะทาง (ASMC) ประเทศสิงคโปร์--RHS_19012008.gif
21/1/2551
9 ข้อมูลปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ณ เวลา 09.00 น. วันที่ 20 มกราคม 2551

รายละเอียดดังไฟล์แนบ--PM10_20Jan.pdf
21/1/2551
10 ภาพแสดงตำแหน่งและจำนวน Hotspot แปลผลจากภาพถ่ายดาวเทียม NOAA-18 วันที่ 20 มกราคม 2551

แหล่งข้อมูล: เว็บไซต์ศูนย์อุตุนิยมวิทยาเฉพาะทาง (ASMC) ประเทศสิงคโปร์--RHS_20122008.gif
21/1/2551
11 ข้อมูลปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ณ เวลา 09.00 น. วันที่ 21 มกราคม 2551

รายละเอียดดังไฟล์แนบ--PM10_21Jan.pdf
21/1/2551
12 ภาพแสดงตำแหน่งและจำนวน Hotspot แปลผลจากภาพถ่ายดาวเทียม NOAA-18 วันที่ 21 มกราคม 2551

แหล่งข้อมูล: เว็บไซต์ศูนย์อุตุนิยมวิทยาเฉพาะทาง (ASMC) ประเทศสิงคโปร์

** พบการเพิ่มสูงขึ้นของจำนวน Hotspot ในภูมิภาคอินโดจีน และประเทศพม่า ** โดยพบ Hotspot หนาแน่นบริเวณชายแดนของประเทศกัมพูชา และพบกระจายอยู่ในภาคตะวันตก ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคเหนือของประเทศไทย **

--RHS_21012008.gif
22/1/2551
13 ข้อมูลปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ณ เวลา 09.00 น. วันที่ 22 มกราคม 2551

** พบการเพิ่มสูงขึ้นของ PM-10 จนเกินค่ามาตรฐาน (120 มคก./ลบ.ม.) ในหลายสถานี **

กรมควบคุมมลพิษ ใคร่ขอให้หน่วยงานท้องถิ่นเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และดำเนินการควบคุมการเผาในที่โล่งอย่างเข้มงวด

ประชาชนทั่วไป ขอให้รับฟังข่าวสารของทางราชการอย่างใกล้ชิด งดกิจกรรมกลางแจ้งในภาวะที่มีฝุ่นละอองสูง ขอความร่วมมืองดการเผาประเภทต่างๆ กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็ก คนชรา และผู้ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ โปรดระวังสุขภาพและรีบไปพบแพทย์ทันทีกรณีเกิดการเจ็บป่วย

--PM10_22Jan.pdf
22/1/2551
14 ภาพแสดงตำแหน่งและจำนวน Hotspot แปลผลจากภาพถ่ายดาวเทียม NOAA-18 วันที่ 22 มกราคม 2551

แหล่งข้อมูล: เว็บไซต์ศูนย์อุตุนิยมวิทยาเฉพาะทาง (ASMC) ประเทศสิงคโปร์

** พบการเพิ่มสูงขึ้นของจำนวน Hotspot ในภูมิภาคอินโดจีน และประเทศพม่า โดยพบ Hotspot หนาแน่นบริเวณชายแดนของประเทศกัมพูชา และพบกระจายอยู่ในภาคตะวันตก ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคเหนือของประเทศไทย **
--RHS_22012008.gif
23/1/2551
15 ข้อมูลปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ณ เวลา 09.00 น. วันที่ 23 มกราคม 2551

** พบการเพิ่มสูงขึ้นของ PM-10 จนเกินค่ามาตรฐาน (120 มคก./ลบ.ม.) ในหลายสถานี **

กรมควบคุมมลพิษ ใคร่ขอให้หน่วยงานท้องถิ่นเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และดำเนินการควบคุมการเผาในที่โล่งอย่างเข้มงวด

ประชาชนทั่วไป ขอให้รับฟังข่าวสารของทางราชการอย่างใกล้ชิด งดกิจกรรมกลางแจ้งในภาวะที่มีฝุ่นละอองสูง ขอความร่วมมืองดการเผาประเภทต่างๆ กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็ก คนชรา และผู้ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ โปรดระวังสุขภาพและรีบไปพบแพทย์ทันทีกรณีเกิดการเจ็บป่วย

--PM10_23Jan.pdf
23/1/2551
16 ภาพแสดงตำแหน่งและจำนวน Hotspot แปลผลจากภาพถ่ายดาวเทียม NOAA-18 วันที่ 23 มกราคม 2551

แหล่งข้อมูล: เว็บไซต์ศูนย์อุตุนิยมวิทยาเฉพาะทาง (ASMC) ประเทศสิงคโปร์
--RHS_23012008.gif
25/1/2551
17 ข้อมูลปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ณ เวลา 09.00 น. วันที่ 24 มกราคม 2551

รายละเอียดดังไฟล์แนบ--PM10_24Jan.pdf
25/1/2551
18 ภาพแสดงตำแหน่งและจำนวน Hotspot แปลผลจากภาพถ่ายดาวเทียม NOAA-18 วันที่ 24 มกราคม 2551

แหล่งข้อมูล: เว็บไซต์ศูนย์อุตุนิยมวิทยาเฉพาะทาง (ASMC) ประเทศสิงคโปร์--RHS_24012008.gif
25/1/2551
19 ข้อมูลปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ณ เวลา 09.00 น. วันที่ 25 มกราคม 2551

รายละเอียดดังไฟล์แนบ--PM10_25Jan.pdf
25/1/2551
20 ภาพแสดงตำแหน่งและจำนวน Hotspot แปลผลจากภาพถ่ายดาวเทียม NOAA-18 วันที่ 25 มกราคม 2551

แหล่งข้อมูล: เว็บไซต์ศูนย์อุตุนิยมวิทยาเฉพาะทาง (ASMC) ประเทศสิงคโปร์--RHS_25012008.gif
29/1/2551
21 ข้อมูลปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ณ เวลา 09.00 น. วันที่ 26 มกราคม 2551

รายละเอียดดังไฟล์แนบ--PM10_26Jan.pdf
29/1/2551
22 ภาพแสดงตำแหน่งและจำนวน Hotspot แปลผลจากภาพถ่ายดาวเทียม NOAA-18 วันที่ 26 มกราคม 2551

แหล่งข้อมูล: เว็บไซต์ศูนย์อุตุนิยมวิทยาเฉพาะทาง (ASMC) ประเทศสิงคโปร์--RHS_26012008.gif
29/1/2551
23 ภาพแสดงตำแหน่งและจำนวน Hotspot แปลผลจากภาพถ่ายดาวเทียม NOAA-18 วันที่ 27 มกราคม 2551

แหล่งข้อมูล: เว็บไซต์ศูนย์อุตุนิยมวิทยาเฉพาะทาง (ASMC) ประเทศสิงคโปร์--RHS_27012008.gif
29/1/2551
24 ข้อมูลปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ณ เวลา 09.00 น. วันที่ 27 มกราคม 2551

รายละเอียดดังไฟล์แนบ--PM10_27Jan.pdf
29/1/2551
25 ภาพแสดงตำแหน่งและจำนวน Hotspot แปลผลจากภาพถ่ายดาวเทียม NOAA-18 วันที่ 28 มกราคม 2551

แหล่งข้อมูล: เว็บไซต์ศูนย์อุตุนิยมวิทยาเฉพาะทาง (ASMC) ประเทศสิงคโปร์--RHS_28012008.gif
29/1/2551
26 ข้อมูลปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ณ เวลา 09.00 น. วันที่ 28 มกราคม 2551

รายละเอียดดังไฟล์แนบ--PM10_28Jan.pdf
29/1/2551
27 ข้อมูลปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ณ เวลา 09.00 น. วันที่ 29 มกราคม 2551

รายละเอียดดังไฟล์แนบ--PM10_29Jan.pdf
29/1/2551
28 ภาพแสดงตำแหน่งและจำนวน Hotspot แปลผลจากภาพถ่ายดาวเทียม NOAA-18 วันที่ 29 มกราคม 2551

แหล่งข้อมูล: เว็บไซต์ศูนย์อุตุนิยมวิทยาเฉพาะทาง (ASMC) ประเทศสิงคโปร์--RHS_29012008.gif
30/1/2551
29 ข้อมูลปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ณ เวลา 09.00 น. วันที่ 30 มกราคม 2551

รายละเอียดดังไฟล์แนบ--PM10_30Jan.pdf
30/1/2551
30 ภาพแสดงตำแหน่งและจำนวน Hotspot แปลผลจากภาพถ่ายดาวเทียม NOAA-18 วันที่ 30 มกราคม 2551

แหล่งข้อมูล: เว็บไซต์ศูนย์อุตุนิยมวิทยาเฉพาะทาง (ASMC) ประเทศสิงคโปร์--RHS_30012008.gif
31/1/2551
31 ข้อมูลปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ณ เวลา 09.00 น. วันที่ 31 มกราคม 2551

รายละเอียดดังไฟล์แนบ--PM10_31Jan.pdf
31/1/2551

 
 

Untitled Document
หากท่านมีปัญหาในการใช้งานหรือข้อเสนอะแนะ เพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ webmaster หรือ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศมลพิษ กผผ. โทร 0 2298 2310
Copyright@2010