Untitled Document
หน้าแรก
เหตุการณ์ฉุกเฉิน/สถานการณ์สำคัญ
- อุบัติภัยสารเคมี
-การลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย

สถิติอุบัติภัยสารเคมี
มลพิษทางอากาศ
มลพิษทางน้ำ
ติดต่อเรา

 
 รายงานการเพิ่มสูงขึ้นของปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย (มกราคม 2551) >> สร้างเมื่อ7/1/2551
( จำนวนรายงานทั้งสิ้น 16 รายการ / รายงานไว้ล่าสุดเมื่อ 16/1/2551 )
 

ลำดับที่ รายงาน วันที่อัพเดท
1 เนื่องจากในขณะนี้พบการเพิ่มสูงขึ้นของปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในหลายพื้นที่ของประเทศไทย โดยเฉพาะในภาคกลางและภาคเหนือ สอดคล้องกับการเพิ่มสูงขึ้นของจำนวน Hotspot ในภูมิภาคอินโดจีนและประเทศพม่า

กรมควบคุมมลพิษ ใคร่ขอความร่วมมือหน่วยงานในท้องถิ่น และประชาชน ในการลดและควบคุมการเผาในที่โล่ง เช่น การเผาขยะมูลฝอย การเผาเศษวัสดุเหลือใช้ในพื้นที่เกษตร เป็นต้น

ทั้งนี้ กรมควบคุมมลพิษ จะรายงานข้อมูลให้ทราบเป็นระยะจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่สถาวะปกติ
7/1/2551
2 ภาพแสดงตำแหน่งและจำนวน Hotspot แปลผลจากภาพถ่ายดาวเทียม NOAA วันที่ 6 มกราคม 2551

แหล่งข้อมูล: เว็บไซต์ ASMC ประเทศสิงคโปร์--rghz06012008.gif
7/1/2551
3 ข้อมูลปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ณ เวลา 09.00 น. วันที่ 7 มกราคม 2551 รายละเอียดดังไฟล์แนบ--PM10_7Jan.pdf 7/1/2551
4 ภาพแสดงตำแหน่งและจำนวน Hotspot แปลผลจากภาพถ่ายดาวเทียม NOAA วันที่ 7 มกราคม 2551

แหล่งข้อมูล: เว็บไซต์ ASMC ประเทศสิงคโปร์--rghz07012008.gif
8/1/2551
5 ข้อมูลปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ณ เวลา 09.00 น. วันที่ 8 มกราคม 2551

รายละเอียดดังไฟล์แนบ--PM10_8Jan.pdf
8/1/2551
6 ภาพแสดงตำแหน่งและจำนวน Hotspot แปลผลจากภาพถ่ายดาวเทียม NOAA วันที่ 8 มกราคม 2551

แหล่งข้อมูล: เว็บไซต์ ASMC ประเทศสิงคโปร์--rghz08012008.gif
9/1/2551
7 ข้อมูลปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ณ เวลา 09.00 น. วันที่ 9 มกราคม 2551

รายละเอียดดังไฟล์แนบ--PM10_9Jan.pdf
9/1/2551
8 ภาพแสดงตำแหน่งและจำนวน Hotspot แปลผลจากภาพถ่ายดาวเทียม NOAA วันที่ 9 มกราคม 2551

แหล่งข้อมูล: เว็บไซต์ ASMC ประเทศสิงคโปร์--rghz09012008.gif
10/1/2551
9 ข้อมูลปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ณ เวลา 09.00 น. วันที่ 10 มกราคม 2551

รายละเอียดดังไฟล์แนบ--PM10_10Jan.pdf
10/1/2551
10 ภาพแสดงตำแหน่งและจำนวน Hotspot แปลผลจากภาพถ่ายดาวเทียม NOAA วันที่ 10 มกราคม 2551

แหล่งข้อมูล: เว็บไซต์ ASMC ประเทศสิงคโปร์

จำนวน Hotspot มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นกว่าเมื่อวาน

--RHS_10012008.gif
11/1/2551
11 ข้อมูลปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ณ เวลา 09.00 น. วันที่ 11 มกราคม 2551

รายละเอียดดังไฟล์แนบ--PM10_11Jan.pdf
11/1/2551
12 ภาพแสดงตำแหน่งและจำนวน Hotspot แปลผลจากภาพถ่ายดาวเทียม NOAA วันที่ 13 มกราคม 2551

แหล่งข้อมูล: เว็บไซต์ ASMC ประเทศสิงคโปร์--RHS_13012008.gif
15/1/2551
13 ข้อมูลปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ณ เวลา 09.00 น. วันที่ 14 มกราคม 2551

รายละเอียดดังไฟล์แนบ--PM10_14Jan.pdf
15/1/2551
14 ภาพแสดงตำแหน่งและจำนวน Hotspot แปลผลจากภาพถ่ายดาวเทียม NOAA วันที่ 14 มกราคม 2551

แหล่งข้อมูล: เว็บไซต์ ASMC ประเทศสิงคโปร์

จำนวน Hotspot มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นกว่าเมื่อวาน--rghz14012008.gif
15/1/2551
15 ข้อมูลปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ณ เวลา 09.00 น. วันที่ 15 มกราคม 2551

รายละเอียดดังไฟล์แนบ--PM10_15Jan.pdf
15/1/2551
16 ภาพแสดงตำแหน่งและจำนวน Hotspot แปลผลจากภาพถ่ายดาวเทียม NOAA-18 วันที่ 15 มกราคม 2551

แหล่งข้อมูล: เว็บไซต์ ASMC ประเทศสิงคโปร์--rghz15012008.gif
16/1/2551

 
 

Untitled Document
หากท่านมีปัญหาในการใช้งานหรือข้อเสนอะแนะ เพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ webmaster หรือ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศมลพิษ กผผ. โทร 0 2298 2310
Copyright@2010