Untitled Document
หน้าแรก
เหตุการณ์ฉุกเฉิน/สถานการณ์สำคัญ
- อุบัติภัยสารเคมี
-การลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย

สถิติอุบัติภัยสารเคมี
มลพิษทางอากาศ
มลพิษทางน้ำ
ติดต่อเรา

 
 เตือนสภาพฟ้าหลัว...ส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ >> สร้างเมื่อ24/10/2550
( จำนวนรายงานทั้งสิ้น 1 รายการ / รายงานไว้ล่าสุดเมื่อ 24/10/2550 )
 

ลำดับที่ รายงาน วันที่อัพเดท
1 จากการติดตามเฝ้าระวังคุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่องโดยสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติทั่วประเทศ 53 สถานี พบการเพิ่มสูงขึ้นของปริมาณมลพิษทางอากาศโดยเฉพาะฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอนในหลายพื้นที่ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครราชสีมา ราชบุรี ชลบุรี และระยอง เป็นต้น สาเหตุเนื่องจากขณะนี้มีร่องความกดอากาศสูงจากภาคเหนือแผ่ปกคลุมพื้นที่กลางตอนกลางของประเทศประกอบกับความชื้นในอากาศสูงส่งผลให้สารมลพิษสามารถแขวนลอยสะสมอยู่ในบรรยากาศได้นานเกิดการรวมตัวกับละอองน้ำ ส่งผลให้เกิดสภาพฟ้าหลัว ทัศนวิสัยต่ำ และอาจมีสภาพเช่นนี้ต่อเนื่องไปอีกประมาณ 1 เดือน

การเพิ่มขึ้นของปริมาณฝุ่นละอองอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ กรมควบคุมมลพิษ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากประชาชนงดการเผาขยะ งดการเผาตอซังฟางข้าว รวมทั้งหมั่นดูแลรักษาสภาพรถยนต์มิให้ปล่อนควันดำ และขอให้โรงงานอุตสาหกรรมควบคุมการระบายมลพิษไม่ให้เกินเกณฑ์มาตรฐาน
24/10/2550

 
 

Untitled Document
หากท่านมีปัญหาในการใช้งานหรือข้อเสนอะแนะ เพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ webmaster หรือ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศมลพิษ กผผ. โทร 0 2298 2310
Copyright@2010