Untitled Document
หน้าแรก
เหตุการณ์ฉุกเฉิน/สถานการณ์สำคัญ
- อุบัติภัยสารเคมี
-การลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย

สถิติอุบัติภัยสารเคมี
มลพิษทางอากาศ
มลพิษทางน้ำ
ติดต่อเรา

 
 รายงานข้อมูลฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง วันที่ 5 กรกฎาคม 2550 >> สร้างเมื่อ5/7/2550
( จำนวนรายงานทั้งสิ้น 2 รายการ / รายงานไว้ล่าสุดเมื่อ 5/7/2550 )
 

ลำดับที่ รายงาน วันที่อัพเดท
1 พบการเพิ่มสูงขึ้นของปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย สอดคล้องกับการเพิ่มสูงขึ้นของจำนวน Hotspot ในสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย

รายละเอียดดังไฟล์แนบ--PM10_5July07_web.doc
5/7/2550
2 ภาพแสดงตำแหน่งของ hotspot แปลผลจากภาพถ่ายดาวเทียม NOAA-12 วันที่ 4 กรกฎาคม 2550

--rghz04072007.gif
5/7/2550

 
 

Untitled Document
หากท่านมีปัญหาในการใช้งานหรือข้อเสนอะแนะ เพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ webmaster หรือ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศมลพิษ กผผ. โทร 0 2298 2310
Copyright@2010