Untitled Document
หน้าแรก
เหตุการณ์ฉุกเฉิน/สถานการณ์สำคัญ
- อุบัติภัยสารเคมี
-การลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย

สถิติอุบัติภัยสารเคมี
มลพิษทางอากาศ
มลพิษทางน้ำ
ติดต่อเรา

 
 รายงานข้อมูลฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ภาคเหนือ วันที่ 16 เมษายน 2550 >> สร้างเมื่อ16/4/2550
( จำนวนรายงานทั้งสิ้น 2 รายการ / รายงานไว้ล่าสุดเมื่อ 23/4/2550 )
 

ลำดับที่ รายงาน วันที่อัพเดท
1 ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของ PM-10 ณ เวลา 09.00 น. ทุกสถานีในภาคเหนืออยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

รายละเอียดดังไฟล์แนบ--PM10_16April07_web.doc
16/4/2550
2 ภาพแสดงการกระจายตัวของหมอกควัน แปลผลจากภาพถ่ายดาวเทียม NOAA-12 วันที่ 15 เมษายน 2550

ไม่พบการปกคลุมของหมอกควันเหนือประเทศไทย

--rghz15042007.gif
23/4/2550

 
 

Untitled Document
หากท่านมีปัญหาในการใช้งานหรือข้อเสนอะแนะ เพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ webmaster หรือ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศมลพิษ กผผ. โทร 0 2298 2310
Copyright@2010