Untitled Document
หน้าแรก
เหตุการณ์ฉุกเฉิน/สถานการณ์สำคัญ
- อุบัติภัยสารเคมี
-การลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย

สถิติอุบัติภัยสารเคมี
มลพิษทางอากาศ
มลพิษทางน้ำ
ติดต่อเรา

 
 รายงานสรุปสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ภาคเหนือ วันที่ 14 เมษายน 2550 >> สร้างเมื่อ14/4/2550
( จำนวนรายงานทั้งสิ้น 3 รายการ / รายงานไว้ล่าสุดเมื่อ 23/4/2550 )
 

ลำดับที่ รายงาน วันที่อัพเดท
1 ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของ PM-10 จากทุกสถานีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

รายละเอียดดังไฟล์แนบ--PM10_14April07_web.doc
14/4/2550
2 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในภาคเหนือ ในระหว่างวันที่ 20 มีนาคม - 14 เมษายน 2550 --PM_Graph.doc 14/4/2550
3 ภาพแสดงการกระจายตัวของหมอกควัน แปลผลจากภาพถ่ายดาวเทียม NOAA-12 วันที่ 13 เมษายน 2550

ไม่พบการปกคลุมของหมอกควันเหนือประเทศไทย

--rghz13042007.gif
23/4/2550

 
 

Untitled Document
หากท่านมีปัญหาในการใช้งานหรือข้อเสนอะแนะ เพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ webmaster หรือ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศมลพิษ กผผ. โทร 0 2298 2310
Copyright@2010