Untitled Document
หน้าแรก
เหตุการณ์ฉุกเฉิน/สถานการณ์สำคัญ
- อุบัติภัยสารเคมี
-การลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย

สถิติอุบัติภัยสารเคมี
มลพิษทางอากาศ
มลพิษทางน้ำ
ติดต่อเรา

 
 แจ้งเตือนสถานการณ์หมอกควันในจังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 7 เมษายน 2550 >> สร้างเมื่อ7/4/2550
( จำนวนรายงานทั้งสิ้น 4 รายการ / รายงานไว้ล่าสุดเมื่อ 23/4/2550 )
 

ลำดับที่ รายงาน วันที่อัพเดท
1 ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของ PM-10 ณ เวลา 09.00 น. ลดลงต่ำกว่าเมื่อวาน แต่ค่ายังคงสูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน และอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

รายละเอียดดังไฟล์แนบ--PM10_7April07_web.doc
7/4/2550
2 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในภาคเหนือ ข้อมูล ณ เวลา 15.00 น.

--PM_Graph_2.doc
7/4/2550
3 ข้อมูล ณ เวลา 15.00 น.

ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของ PM-10 มีแนวโน้มลดลงทุกสถานี โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังมี PM-10 สูงเกินเกณฑ์มาตรฐานและอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

--PM10_7Apr07_2.doc
7/4/2550
4 ภาพแสดงการกระจายตัวของหมอกควัน แปลผลจากภาพถ่ายดาวเทียม NOAA-12 วันที่ 6 เมษายน 2550

แหล่งข้อมูล: เว็บไซต์ศูนย์อุตุนิยมวิทยาเฉพาะทางอาเซียน

--rghz06042007.gif
23/4/2550

 
 

Untitled Document
หากท่านมีปัญหาในการใช้งานหรือข้อเสนอะแนะ เพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ webmaster หรือ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศมลพิษ กผผ. โทร 0 2298 2310
Copyright@2010