Untitled Document
หน้าแรก
เหตุการณ์ฉุกเฉิน/สถานการณ์สำคัญ
- อุบัติภัยสารเคมี
-การลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย

สถิติอุบัติภัยสารเคมี
มลพิษทางอากาศ
มลพิษทางน้ำ
ติดต่อเรา

 
 แจ้งเตือนสถานการณ์หมอกควันในจังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 5 เมษายน 2550 >> สร้างเมื่อ5/4/2550
( จำนวนรายงานทั้งสิ้น 3 รายการ / รายงานไว้ล่าสุดเมื่อ 23/4/2550 )
 

ลำดับที่ รายงาน วันที่อัพเดท
1 ข้อมูล ณ เวลา 09.00 น.

พบการเพิ่มสูงขึ้นของ PM-10 ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย

ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของ PM-10 มีค่าเท่ากับ 311 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์แมตร สูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน

AQI เท่ากับ 183 อยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

รายละเอียดดังไฟล์แนบ--PM10_5April07_web.pdf
5/4/2550
2 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงปริมาณ PM-10 ในภาคเหนือ ข้อมูล ณ เวลา 09.00 น.--PM_Graph.pdf
5/4/2550
3 ภาพแสดงการกระจายตัวของหมอกควัน แปลผลจากภาพถ่ายดาวเทียม NOAA-12 วันที่ 4 เมษายน 2550

ข้อมูลจากเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาเฉพาะทางอาเซียน ประเทศสิงคโปร์

--rghz04042007.gif
23/4/2550

 
 

Untitled Document
หากท่านมีปัญหาในการใช้งานหรือข้อเสนอะแนะ เพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ webmaster หรือ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศมลพิษ กผผ. โทร 0 2298 2310
Copyright@2010