Untitled Document
หน้าแรก
เหตุการณ์ฉุกเฉิน/สถานการณ์สำคัญ
- อุบัติภัยสารเคมี
-การลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย

สถิติอุบัติภัยสารเคมี
มลพิษทางอากาศ
มลพิษทางน้ำ
ติดต่อเรา

 
 แจ้งเตือนสถานการณ์การเพิ่มสูงขึ้นของ PM-10 ในภาคเหนือ วันที่ 4 เมษายน 2550 >> สร้างเมื่อ4/4/2550
( จำนวนรายงานทั้งสิ้น 4 รายการ / รายงานไว้ล่าสุดเมื่อ 23/4/2550 )
 

ลำดับที่ รายงาน วันที่อัพเดท
1 ข้อมูล ณ เวลา 09.00 น.

PM-10 ในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน สูงเกินเกณฑ์มาตรฐานและอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยเฉพาะในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของ PM-10 สูงถึง 280 มคก./ลบม.

รายละเอียดดังไฟล์แนบ--PM10_4April07_web.pdf
4/4/2550
2 อย่างไรก็ตาม จากการพิจารณาจำนวน Hotspot และการกระจายตัวของหมอกควันในวันที่ 3 เมษายน 2550 พบว่า จำนวน hotspot และหมอกควันมีแนวโน้มลดลง ประกอบกับ กรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกในภาคเหนือจึงคาดการณ์ว่าปริมาณ PM-10 จะลดลง 4/4/2550
3 รายงาน ณ เวลา 15.00 น.

PM-10 ในทุกสถานีมีแนวโน้มลดลง รายละเอียดดังไฟล์แนบ--PM_Graph_2.pdf
4/4/2550
4 ภาพแสดงการกระจายตัวของหมอกควัน แปลผลจากภาพถ่ายดาวเทียม NOAA-12 วันที่ 3 เมษายน 2550

ข้อมูลจากเว็บไซต์ศูนย์อุตุนิยมวิทยาเฉพาะทางอาเซียน ประเทศสิงคโปร์

--rghz03042007.gif
23/4/2550

 
 

Untitled Document
หากท่านมีปัญหาในการใช้งานหรือข้อเสนอะแนะ เพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ webmaster หรือ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศมลพิษ กผผ. โทร 0 2298 2310
Copyright@2010