Untitled Document
หน้าแรก
เหตุการณ์ฉุกเฉิน/สถานการณ์สำคัญ
- อุบัติภัยสารเคมี
-การลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย

สถิติอุบัติภัยสารเคมี
มลพิษทางอากาศ
มลพิษทางน้ำ
ติดต่อเรา

 
 แจ้งเตือนสถานการณ์การเพิ่มสูงขึ้นของ PM-10 ในภาคเหนือ วันที่ 3 เมษายน 2550 >> สร้างเมื่อ3/4/2550
( จำนวนรายงานทั้งสิ้น 3 รายการ / รายงานไว้ล่าสุดเมื่อ 23/4/2550 )
 

ลำดับที่ รายงาน วันที่อัพเดท
1 รายงาน ณ เวลา 09.00 น.

พบการเพิ่มสูงขึ้นของ PM-10 ในเชียงใหม่ เชียงราย และแม่ฮ่องสอน โดยค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของ PM-10 ในเชียงรายและแม่ฮ่องสอนสูงเกินมาตรฐาน และอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

ราละเอียดดังไฟล์แนบ--PM10_3April07_web.pdf
3/4/2550
2 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงปริมาณ PM-10 ในภาคเหนือ ข้อมูล ณ 09.00 น.

--PM_Graph.pdf
3/4/2550
3 ภาพแสดงการกระจายตัวของหมอกควัน แปลผลจากภาพถ่ายดาวเทียม NOAA-12 วันที่ 2 เมษายน 2550

--rghz02042007.gif
23/4/2550

 
 

Untitled Document
หากท่านมีปัญหาในการใช้งานหรือข้อเสนอะแนะ เพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ webmaster หรือ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศมลพิษ กผผ. โทร 0 2298 2310
Copyright@2010