Untitled Document
หน้าแรก
เหตุการณ์ฉุกเฉิน/สถานการณ์สำคัญ
- อุบัติภัยสารเคมี
-การลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย

สถิติอุบัติภัยสารเคมี
มลพิษทางอากาศ
มลพิษทางน้ำ
ติดต่อเรา

 
 รายงานสถานการณ์ปริมาณ PM-10 ในพื้นที่ภาคเหนือ วันที่ 2 เมษายน 2550 >> สร้างเมื่อ2/4/2550
( จำนวนรายงานทั้งสิ้น 4 รายการ / รายงานไว้ล่าสุดเมื่อ 23/4/2550 )
 

ลำดับที่ รายงาน วันที่อัพเดท
1 ข้อมูล ณ เวลา 09.00 น.

ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ภาคเหนือ รายละเอียดดังแนบ--PM10_2April07_web.doc
2/4/2550
2 รายงานข้อมูล ณ เวลา 15.00 น.

--PM10_2Apr07.pdf
2/4/2550
3 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงปริมาณ PM-10 ในภาคเหนือ ข้อมูล ณ เวลา 15.00 น.

PM-10 ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังสูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน และอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ และจากข้อมูลวันที่ 2 เมษายน 2550 พบการเพิ่มสูงขึ้นของ PM-10 ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายละเอียดดังไฟล์แนบ--PM_Graph_2.pdf
2/4/2550
4 ภาพแสดงการกระจายตัวของหมอกควัน แปลผลจากภาพถ่ายดาวเทียม NOAA-12 วันที่ 1 เมษายน 2550 (ล่าสุด)
--rghz01042007.gif
23/4/2550

 
 

Untitled Document
หากท่านมีปัญหาในการใช้งานหรือข้อเสนอะแนะ เพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ webmaster หรือ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศมลพิษ กผผ. โทร 0 2298 2310
Copyright@2010