Untitled Document
หน้าแรก
เหตุการณ์ฉุกเฉิน/สถานการณ์สำคัญ
- อุบัติภัยสารเคมี
-การลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย

สถิติอุบัติภัยสารเคมี
มลพิษทางอากาศ
มลพิษทางน้ำ
ติดต่อเรา

 
 รายงานสถานการณ์ปริมาณ PM-10 ในพื้นที่ภาคเหนือ วันที่ 1 เมษายน 2550 >> สร้างเมื่อ1/4/2550
( จำนวนรายงานทั้งสิ้น 3 รายการ / รายงานไว้ล่าสุดเมื่อ 23/4/2550 )
 

ลำดับที่ รายงาน วันที่อัพเดท
1 รายงาน ณ เวลา 09.00 น.

PM-10 ในจังหวัดเชียงรายและแม่ฮ่องสอนมีค่าสูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน และอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

หมายเหตุ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ซึ่งเป็นที่ตั้งของหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ของกรมควบคุมมลพิษ มีกิจกรรมกีฬา ในวันที่ 31 มีนาคม 2550 จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของ PM-10 สูงขึ้น

รายละเอียดดังไฟล์แนบ--PM10_1April07_web.doc
1/4/2550
2 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงปริมาณ PM-10 ในภาคเหนือ ข้อมูล ณ เวลา 09.00 น.--PM_Graph.doc 1/4/2550
3 ภาพแสดงการกระจายตัวของหมอกควัน แปลผลจากภาพถ่ายดาวเทียม NOAA-12 วันที่ 31 มีนาคม 2550 (ล่าสุด)
--rghz31032007.gif
23/4/2550

 
 

Untitled Document
หากท่านมีปัญหาในการใช้งานหรือข้อเสนอะแนะ เพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ webmaster หรือ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศมลพิษ กผผ. โทร 0 2298 2310
Copyright@2010