Untitled Document
หน้าแรก
เหตุการณ์ฉุกเฉิน/สถานการณ์สำคัญ
- อุบัติภัยสารเคมี
-การลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย

สถิติอุบัติภัยสารเคมี
มลพิษทางอากาศ
มลพิษทางน้ำ
ติดต่อเรา

 
 รายงานสถานการณ์ปริมาณ PM-10 ในพื้นที่ภาคเหนือ วันที่ 31 มีนาคม 2550 >> สร้างเมื่อ31/3/2550
( จำนวนรายงานทั้งสิ้น 4 รายการ / รายงานไว้ล่าสุดเมื่อ 23/4/2550 )
 

ลำดับที่ รายงาน วันที่อัพเดท
1 ข้อมูล ณ เวลา 09.00 น.

ปริมาณฝุ่นละอองในจังหวัดเชียงรายอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลง

รายละเอียดดังแนบ--PM10_31Mar07_web.doc
31/3/2550
2 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงปริมาณฝุ่นละอองในภาคเหนือ ข้อมูล ณ เวลา 09.00 น.--PM_Graph.doc 31/3/2550
3 ข้อมูล ณ เวลา 18.00 น.

รายละเอียดดังไฟล์แนบ--PM10_31Mar07_4.doc
1/4/2550
4 ภาพแสดงการกระจายตัวของหมอกควัน แปลผลจากภาพถ่ายดาวเทียม NOAA-12 วันที่ 31 มีนาคม 2550

ข้อมูลจากเว็บไซต์ศูนย์อุตุนิยมวิทยาเฉพาะทางอาเซียน ประเทศสิงคโปร์

--rghz31032007.gif
23/4/2550

 
 

Untitled Document
หากท่านมีปัญหาในการใช้งานหรือข้อเสนอะแนะ เพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ webmaster หรือ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศมลพิษ กผผ. โทร 0 2298 2310
Copyright@2010