Untitled Document
หน้าแรก
เหตุการณ์ฉุกเฉิน/สถานการณ์สำคัญ
- อุบัติภัยสารเคมี
-การลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย

สถิติอุบัติภัยสารเคมี
มลพิษทางอากาศ
มลพิษทางน้ำ
ติดต่อเรา

 
 รายงานสถานการณ์ปริมาณ PM-10 ในพื้นที่ภาคเหนือ วันที่ 29 มีนาคม 2550 >> สร้างเมื่อ29/3/2550
( จำนวนรายงานทั้งสิ้น 5 รายการ / รายงานไว้ล่าสุดเมื่อ 23/4/2550 )
 

ลำดับที่ รายงาน วันที่อัพเดท
1 รายงาน ณ เวลา 09.00 น.

พบแนวโน้มการเพิ่มสูงขึ้นของ PM-10 ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน สอดคล้องกับการเพิ่มสูงขึ้นของจำนวน Hotspot ประกอบกับสภาพอุตุนิยมวิทยา (ลมสงบ/ความกดอากาศสูง) เอื้อต่อการเกิดการสะสมตัวของฝุ่นละออง

รายละเอียดข้อมูลดังแนบ--PM10_29Mar07_web.pdf
29/3/2550
2 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงปริมาณฝุ่นละอองในภาคเหนือ ข้อมูล ณ เวลา 09.00 น.--PM_Graph.pdf 29/3/2550
3 รายงาน ณ เวลา 15.00 น.

ยังคงพบการเพิ่มสูงขึ้นของ PM-10 ในแม่ฮ่องสอน และอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินมาตรการในการควบคุมการเผาในที่โล่ง และมาตรการอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อลดฝุ่นละออง
--PM10_29Mar07.pdf
29/3/2550
4 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงปริมาณฝุ่นละอองในภาคเหนือ ข้อมูล ณ เวลา 15.00 น.--PM_Graph_2.pdf 29/3/2550
5 ภาพแสดงการกระจายตัวของหมอกควัน แปลผลจากภาพถ่ายดาวเทียม NOAA-12 วันที่ 28 มีนาคม 2550
--rghz28032007.gif
23/4/2550

 
 

Untitled Document
หากท่านมีปัญหาในการใช้งานหรือข้อเสนอะแนะ เพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ webmaster หรือ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศมลพิษ กผผ. โทร 0 2298 2310
Copyright@2010