Untitled Document
หน้าแรก
เหตุการณ์ฉุกเฉิน/สถานการณ์สำคัญ
- อุบัติภัยสารเคมี
-การลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย

สถิติอุบัติภัยสารเคมี
มลพิษทางอากาศ
มลพิษทางน้ำ
ติดต่อเรา

 
 รายงานสถานการณ์ปริมาณ PM-10 ในพื้นที่ภาคเหนือ วันที่ 27 มีนาคม 2550 >> สร้างเมื่อ27/3/2550
( จำนวนรายงานทั้งสิ้น 5 รายการ / รายงานไว้ล่าสุดเมื่อ 28/3/2550 )
 

ลำดับที่ รายงาน วันที่อัพเดท
1 รายงาน ณ เวลา 09.00 น.

จากข้อมูลพบแนวโน้มการลดลงของ PM-10 อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของ PM-10 ในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน ยังคงสูงเกินค่ามาตรฐาน และอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

รายละเอียดข้อมูลดังไฟล์แนบ--PM10_27Mar07_web.pdf
27/3/2550
2 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงปริมาณ PM-10 ในภาคเหนือ ข้อมูล ณ เวลา 09.00 น.--PM_Graph.pdf 27/3/2550
3 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงปริมาณ PM-10 ในภาคเหนือ ข้อมูล ณ เวลา 15.00 น.--PM_Graph_2.pdf 27/3/2550
4 รายงาน ณ เวลา 15.00 น.

จากข้อมูลพบแนวโน้มการลดลงของ PM-10 อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของ PM-10 ในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน ยังคงสูงเกินค่ามาตรฐาน และอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

รายละเอียดข้อมูลดังไฟล์แนบ--PM10_27Mar07.pdf
27/3/2550
5 ภาพแสดงการกระจายตัวของหมอกควัน แปลผลจากภาพถ่ายดาวเทียม NOAA-12 วันที่ 26 มีนาคม 2550แหล่งข้อมูล: เว็บไซต์ศูนย์อุตุนิยมวิทยาเฉพาะทางอาเซียน ประเทศสิงคโปร์--rghz26032007.gif
28/3/2550

 
 

Untitled Document
หากท่านมีปัญหาในการใช้งานหรือข้อเสนอะแนะ เพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ webmaster หรือ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศมลพิษ กผผ. โทร 0 2298 2310
Copyright@2010