Untitled Document
หน้าแรก
เหตุการณ์ฉุกเฉิน/สถานการณ์สำคัญ
- อุบัติภัยสารเคมี
-การลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย

สถิติอุบัติภัยสารเคมี
มลพิษทางอากาศ
มลพิษทางน้ำ
ติดต่อเรา

 
 แจ้งเตือนสถานการณ์การเพิ่มสูงขึ้นของ PM-10 ในพื้นที่ภาคเหนือ วันที่ 26 มีนาคม 2550 >> สร้างเมื่อ26/3/2550
( จำนวนรายงานทั้งสิ้น 5 รายการ / รายงานไว้ล่าสุดเมื่อ 27/3/2550 )
 

ลำดับที่ รายงาน วันที่อัพเดท
1 รายงาน ณ เวลา 09.00 น.

จากข้อมูลพบว่า ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของ PM10 ในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน สูงเกินค่ามาตรฐาน และอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ รายละเอียดข้อมูลดังไฟล์แนบ--PM10_26Mar07_web.doc
26/3/2550
2 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงปริมาณ PM-10 ในพื้นที่ภาคเหนือ ข้อมูล ณ เวลา 09.00 น.--PM_Graph.doc 26/3/2550
3 รายงาน ณ เวลา 18.00 น.

ปริมาณฝุ่นละอองในทุกสถานีมีแนวโน้มลดลง แม้ว่าค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของ PM-10 ในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอนจะยังสูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน (120 มคก./ลบ.ม.)--PM10_26Mar07.doc
26/3/2550
4 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงปริมาณ PM-10 ในพื้นที่ภาคเหนือ ข้อมูล ณ เวลา 18.00 น.--PM_Graph_2.doc 26/3/2550
5 แผนที่แสดงการกระจายตัวของหมอกควัน แปลผลจากภาพถ่ายดาวเทียม NOAA-12 วันที่ 25 มีนาคม 2550 (ล่าสุด)

--rghz25032007.gif
27/3/2550

 
 

Untitled Document
หากท่านมีปัญหาในการใช้งานหรือข้อเสนอะแนะ เพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ webmaster หรือ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศมลพิษ กผผ. โทร 0 2298 2310
Copyright@2010