Untitled Document
หน้าแรก
เหตุการณ์ฉุกเฉิน/สถานการณ์สำคัญ
- อุบัติภัยสารเคมี
-การลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย

สถิติอุบัติภัยสารเคมี
มลพิษทางอากาศ
มลพิษทางน้ำ
ติดต่อเรา
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ข่าวเด่น ประเด็นสำคัญ
 
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินสารเคมี (Chemical Emergency Response Center) ตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาการดำเนินงานกรณีเหตุฉุกเฉินจากการรั่วไหลของสารเคมี โดยลดผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน และความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม และให้กรมควบคุมมลพิษมีศักยภาพในการสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถ ป้องกันแก้ไข ระงับ บรรเทา รวมทั้งการฟื้นฟู บูรณะคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากอุบัติภัยสารเคมี หรือวัตถุอันตรายได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ภายใต้ศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉินสารเคมี ได้มีการติดตั้งสายด่วน (Hotline) หมายเลข 1650 เพื่อรับแจ้งเหตุฉุกเฉินจากอุบัติภัยด้านสารเคมี เรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ ข้อมูลการระงับภัยสารเคมีเบื้องต้น และข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็น ท่านสามารถแจ้งปัญหามายังกรมควบคุมมลพิษ ได้ดังนี้
  1. รับแจ้งเหตุฉุกเฉินจากอุบัติภัยด้านสารเคมี โทรศัพท์ หมายเลข 0 2298 2405 (กรุงเทพฯ)
  2. รับแจ้งเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ
  3. - ใช้ แบบฟอร์มแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ หรือ
    - แจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 2298 2605 (กรุงเทพฯ)
  4. ให้บริการข้อมูลการระงับอุบัติภัยเบื้องต้นจากวัตถุอันตราย คลิกที่นี่
  5. ให้บริการที่อยู่และภาระหน้าที่ของศูนย์ คลิกที่นี่ 

Untitled Document
หากท่านมีปัญหาในการใช้งานหรือข้อเสนอะแนะ เพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ webmaster หรือ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศมลพิษ กผผ. โทร 0 2298 2310
Copyright@2010