ระดับเสียงบริเวณ หมู่บ้านนครินทร์การ์เด้น
ปี : 49 50 51 52 53
เดือน : ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

แกน x: ลำดับ    แกน y : ค่าที่วัดได้(dBA)
ลำดับ วัน Leq 24 ชม. Lmax
1 12/6/2551 66.398.3
2 11/6/2551 63.993.8
3 10/6/2551 63.8107.1
4 9/6/2551 62.8102.1
5 8/6/2551 63.394.5
6 7/6/2551 64.597.8
7 6/6/2551 64.095.3
ค่า Leq 24 ช.ม.

ช่วงที่ตรวจวัด 4-10 ตุลาคม 2549 , 10 พฤศจิกายน 2550 ถึง ปัจจุบัน
* หากกราฟไม่สามารถแสดงผลได้ กรุณาทำการติดตั้ง Java Runtime Environment ตั้งแต่ version 1.5 ขึ้นไป ดาว์นโหลด