ระดับเสียงบริเวณ หมู่บ้านโนเบลโฮม
ปี : 49 50 51 52 53
เดือน : ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

แกน x: ลำดับ    แกน y : ค่าที่วัดได้(dBA)
ลำดับ วัน Leq 24 ชม. Lmax
1 24/3/2551 57.992.2
2 23/3/2551 58.889.6
3 22/3/2551 58.391.8
4 21/3/2551 59.187.6
5 20/3/2551 58.995.0
6 19/3/2551 60.590.7
7 18/3/2551 58.486.9
ค่า Leq 24 ช.ม.

ช่วงที่ตรวจวัด 4-10 ตุลาคม 2549 , 10 พฤศจิกายน 2550 ถึง ปัจจุบัน
* หากกราฟไม่สามารถแสดงผลได้ กรุณาทำการติดตั้ง Java Runtime Environment ตั้งแต่ version 1.5 ขึ้นไป ดาว์นโหลด