ระดับเสียงบริเวณ หมู่บ้านชัยพฤกษ์
ปี : 49 50 51 52 53
เดือน : ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

แกน x: ลำดับ    แกน y : ค่าที่วัดได้(dBA)
ลำดับ วัน Leq 24 ชม. Lmax
1 28/2/2550 59.384.3
2 27/2/2550 59.384.7
3 26/2/2550 59.280.7
4 25/2/2550 59.484.0
5 24/2/2550 60.384.7
6 23/2/2550 60.383.0
7 22/2/2550 59.582.2
8 21/2/2550 59.382.4
9 20/2/2550 59.383.2
10 19/2/2550 58.782.0
11 18/2/2550 59.385.6
12 17/2/2550 65.6104.2
13 16/2/2550 59.183.9
14 15/2/2550 59.583.0
15 14/2/2550 59.785.9
16 13/2/2550 59.586.0
17 12/2/2550 59.182.5
18 11/2/2550 59.584.1
19 10/2/2550 60.084.7
20 9/2/2550 59.382.9
21 8/2/2550 59.483.6
22 7/2/2550 59.585.4
23 6/2/2550 58.584.5
24 5/2/2550 58.881.7
25 4/2/2550 59.182.3
26 3/2/2550 59.681.1
27 2/2/2550 59.281.6
28 1/2/2550 59.783.2
ค่า Leq 24 ช.ม.

ช่วงที่ตรวจวัด 4-10 ตุลาคม 2549 , 10 พฤศจิกายน 2550 ถึง ปัจจุบัน
* หากกราฟไม่สามารถแสดงผลได้ กรุณาทำการติดตั้ง Java Runtime Environment ตั้งแต่ version 1.5 ขึ้นไป ดาว์นโหลด