ระดับเสียงบริเวณ หมู่บ้านจุลมาศ
ปี : 49 50 51 52 53
เดือน : ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

แกน x: ลำดับ    แกน y : ค่าที่วัดได้(dBA)
ลำดับ วัน Leq 24 ชม. Lmax
1 15/11/2550 71.4100.8
2 14/11/2550 71.1100.9
3 13/11/2550 70.898.6
4 12/11/2550 69.8100.4
5 11/11/2550 71.6100.6
6 10/11/2550 70.498.6
7 9/11/2550 69.997.7
ค่า Leq 24 ช.ม.

ช่วงที่ตรวจวัด 4-10 ตุลาคม 2549 , 10 พฤศจิกายน 2550 ถึง ปัจจุบัน
* หากกราฟไม่สามารถแสดงผลได้ กรุณาทำการติดตั้ง Java Runtime Environment ตั้งแต่ version 1.5 ขึ้นไป ดาว์นโหลด