ระดับเสียงบริเวณ หมู่บ้านจุลมาศ
ปี : 49 50 51 52 53
เดือน : ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

แกน x: ลำดับ    แกน y : ค่าที่วัดได้(dBA)
ลำดับ วัน Leq 24 ชม. Lmax
1 31/1/2551 66.091.4
2 30/1/2551 65.791.3
3 29/1/2551 65.190.1
4 28/1/2551 65.190.0
5 27/1/2551 71.7101.2
6 26/1/2551 71.697.9
7 25/1/2551 71.798.6
ค่า Leq 24 ช.ม.

ช่วงที่ตรวจวัด 4-10 ตุลาคม 2549 , 10 พฤศจิกายน 2550 ถึง ปัจจุบัน
* หากกราฟไม่สามารถแสดงผลได้ กรุณาทำการติดตั้ง Java Runtime Environment ตั้งแต่ version 1.5 ขึ้นไป ดาว์นโหลด