ค้นหา Leq 24 ช.ม.


ค้นหาLmax.(dBA)


จุดตรวจวัดระดับเสียงสนามบินสุวรรณภูมิ
:: 3 กันยายน 2551 ::

    Leq 24 ช.ม. (dBA) Lmax.(dBA)
เกริกวิทยาลัย no datano data
วัดบางโฉลงใน no datano data
หมู่บ้านกฤษดานคร no datano data
หมู่บ้านชัยพฤกษ์ no datano data
อาคารชุดธนาเพลส no datano data
หมู่บ้านโนเบลโฮม no datano data
หมู่บ้านวรารมย์ no datano data
หมู่บ้านมณสิณี 64.398.5
หมู่บ้านนครินทร์การ์เด้น 65.394.6
วัดบำรุงรื่น 64.189.0
หมู่บ้านร่มฤดี no datano data
วัดลาดกระบัง no datano data
หมู่บ้านจุลมาศ no datano data
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 56.683.9
บ้านเดี่ยว ต.บางปลา no datano data
ช่วงที่ตรวจวัด 4-10 ตุลาคม 2549 ,
10 พฤศจิกายน 2549 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2550
ในปัจจุบันมีการตรวจวัดเป็นระยะ ทุก ๆ สองเดือน

ตรวจวัดโดยกรมควบคุมมลพิษ และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ค่าดัชนี ระดับคุณภาพเสียง
< 55 dBA
 
ดี
55 - 70 dBA
 
ปานกลาง
> 70 dBA
 
มีผลกระทบต่อสุขภาพ

กันยายน
อา พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
วันนี้ : 29/11/2563
ตัวอย่างระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดต่าง ๆ

กรมควบคุมมลพิษ

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ท่าอากาศยานไทย

จำนวนผู้เข้าชม


 

 

ที่มาของดัชนีคุณภาพเสียง
   1. มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ปี 2540 กำหนดค่าระดับเสียงเฉลี่ย(Leq) 24 ช.ม.
จะต้องไม่เกิน 70 dBA และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ต้องไม่เกิน 115 dBA เพื่อป้องกันอันตรายต่อการสูญเสียการได้ยิน
   2. ตามข้อเสนอแนะของ EPA ปี 2517 กำหนดค่า Leq 24 ช.ม. ต้องมีค่าไม่เกิน 55 dBA เพื่อป้องกันด้านการรบกวนและผลกระทบต่อกิจกรรมภายนอกอาคาร

หากท่านมีปัญหาในการใช้งาน กรุณาติดต่อ webmaster
ข้อมูลนำเข้าโดย สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
หากมีข้อเสนอแนะ โปรดติดต่อที่ panya.w@pcd.go.th
โทร 0 22982375 Fax: 02 298 2376 , 02 2982385