ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ช.ม. (dBA) ของสถานี ดินแดง
ปี : 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
เดือน : ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

แกน x: ลำดับ    แกน y : ค่าที่วัดได้(dBA)
ลำดับ วัน ค่า
1 30/6/2552 71.2
2 29/6/2552 71.3
3 28/6/2552 72.0
4 27/6/2552 72.2
5 26/6/2552 75.0
6 25/6/2552 71.5
7 24/6/2552 71.0
8 23/6/2552 71.0
9 22/6/2552 71.9
10 21/6/2552 71.6
11 20/6/2552 71.1
12 19/6/2552 71.2
13 18/6/2552 71.6
14 17/6/2552 71.1
15 16/6/2552 72.2
16 15/6/2552 71.7
17 14/6/2552 71.1
18 13/6/2552 71.3
19 12/6/2552 71.3
20 11/6/2552 71.2
21 10/6/2552 72.0
22 9/6/2552 71.4
23 8/6/2552 70.6
24 7/6/2552 71.1
25 6/6/2552 71.3
26 5/6/2552 71.3
27 4/6/2552 71.9
28 3/6/2552 71.9
29 2/6/2552 71.1
30 1/6/2552 71.1
* หากกราฟไม่สามารถแสดงผลได้ กรุณาทำการติดตั้ง Java Runtime Environment ตั้งแต่ version 1.5 ขึ้นไป ดาว์นโหลด