ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ช.ม. (dBA) ของสถานี ลาดพร้าว
ปี : 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
เดือน : ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

แกน x: ลำดับ    แกน y : ค่าที่วัดได้(dBA)
ลำดับ วัน ค่า
1 30/6/2548 73.9
2 29/6/2548 73.5
3 28/6/2548 72.9
4 27/6/2548 73.1
5 26/6/2548 73.2
6 25/6/2548 73.8
7 24/6/2548 73.9
8 23/6/2548 73.0
9 22/6/2548 73.6
10 21/6/2548 73.6
11 20/6/2548 73.1
12 19/6/2548 73.7
13 18/6/2548 73.2
14 17/6/2548 73.5
15 16/6/2548 73.0
16 15/6/2548 72.5
17 14/6/2548 72.6
18 13/6/2548 72.6
19 12/6/2548 72.9
20 11/6/2548 73.2
21 10/6/2548 72.8
22 9/6/2548 72.8
23 5/6/2548 72.8
24 4/6/2548 73.2
25 3/6/2548 73.5
26 2/6/2548 73.0
27 1/6/2548 73.8
* หากกราฟไม่สามารถแสดงผลได้ กรุณาทำการติดตั้ง Java Runtime Environment ตั้งแต่ version 1.5 ขึ้นไป ดาว์นโหลด