ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ช.ม. (dBA) ของสถานี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
ปี : 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
เดือน : ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

แกน x: ลำดับ    แกน y : ค่าที่วัดได้(dBA)
ลำดับ วัน ค่า
1 30/4/2559 58.2
2 29/4/2559 58.5
3 28/4/2559 56.7
4 27/4/2559 57.2
5 26/4/2559 59.8
6 25/4/2559 59.3
7 24/4/2559 58.9
8 23/4/2559 62.5
9 22/4/2559 62.3
10 21/4/2559 59.4
11 20/4/2559 59.4
12 19/4/2559 59.4
13 18/4/2559 59.1
14 17/4/2559 56.2
15 16/4/2559 55.1
16 15/4/2559 53.9
17 14/4/2559 55.7
18 13/4/2559 57.5
19 12/4/2559 55.5
20 11/4/2559 62.3
21 10/4/2559 62.0
22 9/4/2559 57.3
23 8/4/2559 59.2
24 7/4/2559 59.7
25 6/4/2559 61.1
26 5/4/2559 66.0
27 4/4/2559 62.7
28 3/4/2559 60.6
29 2/4/2559 60.7
30 1/4/2559 60.1
* หากกราฟไม่สามารถแสดงผลได้ กรุณาทำการติดตั้ง Java Runtime Environment ตั้งแต่ version 1.5 ขึ้นไป ดาว์นโหลด