ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ช.ม. (dBA) ของสถานี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
ปี : 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
เดือน : ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

แกน x: ลำดับ    แกน y : ค่าที่วัดได้(dBA)
ลำดับ วัน ค่า
1 31/3/2559 60.3
2 30/3/2559 64.1
3 29/3/2559 64.0
4 28/3/2559 61.1
5 27/3/2559 61.0
6 26/3/2559 60.6
7 25/3/2559 60.0
8 24/3/2559 64.8
9 23/3/2559 64.0
10 22/3/2559 62.3
11 21/3/2559 58.2
12 20/3/2559 57.3
13 19/3/2559 61.7
14 18/3/2559 57.2
15 17/3/2559 57.7
16 16/3/2559 59.2
17 15/3/2559 61.7
18 14/3/2559 61.7
19 13/3/2559 59.0
20 12/3/2559 58.9
21 11/3/2559 63.1
22 10/3/2559 63.3
23 9/3/2559 58.3
24 8/3/2559 58.1
25 7/3/2559 58.0
26 6/3/2559 65.2
27 5/3/2559 63.7
28 4/3/2559 57.8
29 3/3/2559 58.1
30 2/3/2559 58.5
31 1/3/2559 58.5
* หากกราฟไม่สามารถแสดงผลได้ กรุณาทำการติดตั้ง Java Runtime Environment ตั้งแต่ version 1.5 ขึ้นไป ดาว์นโหลด