ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ช.ม. (dBA) ของสถานี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
ปี : 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
เดือน : ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

แกน x: ลำดับ    แกน y : ค่าที่วัดได้(dBA)
ลำดับ วัน ค่า
1 29/2/2559 63.7
2 28/2/2559 63.7
3 27/2/2559 58.9
4 26/2/2559 58.5
5 25/2/2559 58.0
6 24/2/2559 58.4
7 23/2/2559 63.7
8 22/2/2559 64.0
9 21/2/2559 60.0
10 20/2/2559 69.9
11 19/2/2559 62.1
12 18/2/2559 65.2
13 17/2/2559 65.0
14 16/2/2559 60.1
15 15/2/2559 60.0
16 14/2/2559 58.2
17 13/2/2559 59.8
18 12/2/2559 66.0
19 11/2/2559 58.4
20 10/2/2559 58.7
21 9/2/2559 59.1
22 8/2/2559 66.7
* หากกราฟไม่สามารถแสดงผลได้ กรุณาทำการติดตั้ง Java Runtime Environment ตั้งแต่ version 1.5 ขึ้นไป ดาว์นโหลด