ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ช.ม. (dBA) ของสถานี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
ปี : 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
เดือน : ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

แกน x: ลำดับ    แกน y : ค่าที่วัดได้(dBA)
ลำดับ วัน ค่า
1 13/1/2559 61.6
2 12/1/2559 67.1
3 11/1/2559 59.1
4 10/1/2559 60.0
5 9/1/2559 62.1
6 8/1/2559 60.9
7 7/1/2559 61.3
8 6/1/2559 66.7
9 5/1/2559 58.2
10 4/1/2559 57.8
11 3/1/2559 57.9
12 2/1/2559 57.5
13 1/1/2559 57.5
* หากกราฟไม่สามารถแสดงผลได้ กรุณาทำการติดตั้ง Java Runtime Environment ตั้งแต่ version 1.5 ขึ้นไป ดาว์นโหลด