ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ช.ม. (dBA) ของสถานี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
ปี : 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
เดือน : ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

แกน x: ลำดับ    แกน y : ค่าที่วัดได้(dBA)
ลำดับ วัน ค่า
1 31/5/2556 58.7
2 30/5/2556 58.8
3 29/5/2556 57.8
4 28/5/2556 56.2
5 27/5/2556 64.0
6 26/5/2556 63.6
7 25/5/2556 55.9
8 24/5/2556 56.5
9 23/5/2556 56.7
10 22/5/2556 56.7
11 21/5/2556 64.1
12 20/5/2556 64.3
13 19/5/2556 59.8
14 18/5/2556 61.0
15 17/5/2556 60.1
16 16/5/2556 60.8
17 15/5/2556 66.9
18 14/5/2556 59.8
19 13/5/2556 59.7
20 12/5/2556 59.3
21 11/5/2556 59.3
22 10/5/2556 59.4
23 9/5/2556 64.8
24 8/5/2556 64.7
25 7/5/2556 59.7
26 6/5/2556 59.7
27 5/5/2556 59.4
28 4/5/2556 60.5
29 3/5/2556 59.5
30 2/5/2556 64.9
31 1/5/2556 65.1
* หากกราฟไม่สามารถแสดงผลได้ กรุณาทำการติดตั้ง Java Runtime Environment ตั้งแต่ version 1.5 ขึ้นไป ดาว์นโหลด