ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ช.ม. (dBA) ของสถานี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
ปี : 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
เดือน : ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

แกน x: ลำดับ    แกน y : ค่าที่วัดได้(dBA)
ลำดับ วัน ค่า
1 31/5/2555 62.4
2 30/5/2555 53.7
3 29/5/2555 54.1
4 28/5/2555 53.2
5 27/5/2555 55.5
6 26/5/2555 61.0
7 25/5/2555 60.5
8 24/5/2555 54.4
9 23/5/2555 52.2
10 22/5/2555 53.3
11 21/5/2555 53.0
12 20/5/2555 60.2
13 19/5/2555 59.8
14 18/5/2555 56.8
15 17/5/2555 55.0
16 16/5/2555 53.4
17 15/5/2555 55.1
18 14/5/2555 60.5
19 13/5/2555 60.4
20 12/5/2555 54.8
21 11/5/2555 53.5
22 10/5/2555 54.9
23 9/5/2555 53.9
24 8/5/2555 61.9
25 7/5/2555 60.7
26 6/5/2555 52.9
27 5/5/2555 54.9
28 4/5/2555 55.6
29 3/5/2555 59.9
30 2/5/2555 54.3
31 1/5/2555 53.1
* หากกราฟไม่สามารถแสดงผลได้ กรุณาทำการติดตั้ง Java Runtime Environment ตั้งแต่ version 1.5 ขึ้นไป ดาว์นโหลด