ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ช.ม. (dBA) ของสถานี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
ปี : 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
เดือน : ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

แกน x: ลำดับ    แกน y : ค่าที่วัดได้(dBA)
ลำดับ วัน ค่า
1 31/5/2554 55.4
2 30/5/2554 56.5
3 29/5/2554 56.1
4 28/5/2554 58.4
5 27/5/2554 65.7
6 26/5/2554 59.2
7 25/5/2554 56.9
8 24/5/2554 54.9
9 23/5/2554 54.9
10 22/5/2554 53.7
11 21/5/2554 54.3
12 20/5/2554 63.9
13 19/5/2554 55.2
14 18/5/2554 54.7
15 17/5/2554 61.3
16 16/5/2554 55.5
17 15/5/2554 60.9
18 14/5/2554 63.7
19 13/5/2554 64.3
20 12/5/2554 56.0
21 11/5/2554 57.0
22 10/5/2554 56.8
23 9/5/2554 55.9
24 8/5/2554 64.2
25 7/5/2554 63.9
26 6/5/2554 59.3
27 5/5/2554 56.5
28 4/5/2554 56.9
29 3/5/2554 56.6
30 2/5/2554 62.6
31 1/5/2554 61.3
* หากกราฟไม่สามารถแสดงผลได้ กรุณาทำการติดตั้ง Java Runtime Environment ตั้งแต่ version 1.5 ขึ้นไป ดาว์นโหลด