ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ช.ม. (dBA) ของสถานี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
ปี : 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
เดือน : ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

แกน x: ลำดับ    แกน y : ค่าที่วัดได้(dBA)
ลำดับ วัน ค่า
1 31/5/2553 63.4
2 30/5/2553 60.0
3 29/5/2553 53.2
4 28/5/2553 54.5
5 27/5/2553 54.0
6 26/5/2553 59.4
7 25/5/2553 66.2
8 24/5/2553 53.7
9 23/5/2553 55.6
10 22/5/2553 54.7
11 21/5/2553 53.2
12 20/5/2553 53.2
13 19/5/2553 64.9
14 18/5/2553 62.4
15 17/5/2553 60.1
16 16/5/2553 60.6
17 15/5/2553 60.4
18 14/5/2553 57.6
19 13/5/2553 64.2
20 12/5/2553 63.0
21 11/5/2553 59.6
22 10/5/2553 55.2
23 9/5/2553 55.1
24 8/5/2553 54.4
25 7/5/2553 64.2
26 6/5/2553 61.7
27 5/5/2553 55.2
28 4/5/2553 56.1
29 3/5/2553 56.4
30 2/5/2553 57.7
31 1/5/2553 63.5
* หากกราฟไม่สามารถแสดงผลได้ กรุณาทำการติดตั้ง Java Runtime Environment ตั้งแต่ version 1.5 ขึ้นไป ดาว์นโหลด