ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ช.ม. (dBA) ของสถานี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
ปี : 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
เดือน : ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

แกน x: ลำดับ    แกน y : ค่าที่วัดได้(dBA)
ลำดับ วัน ค่า
1 12/5/2559 58.4
2 11/5/2559 57.1
3 10/5/2559 57.2
4 9/5/2559 57.5
5 8/5/2559 57.2
6 7/5/2559 56.6
7 6/5/2559 56.6
8 5/5/2559 56.4
9 4/5/2559 56.5
10 3/5/2559 56.1
11 2/5/2559 57.4
12 1/5/2559 59.5
* หากกราฟไม่สามารถแสดงผลได้ กรุณาทำการติดตั้ง Java Runtime Environment ตั้งแต่ version 1.5 ขึ้นไป ดาว์นโหลด