ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ช.ม. (dBA) ของสถานี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ(รังสิต)
ปี : 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
เดือน : ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

แกน x: ลำดับ    แกน y : ค่าที่วัดได้(dBA)
ลำดับ วัน ค่า
1 30/4/2559 51.1
2 29/4/2559 51.3
3 28/4/2559 51.7
4 27/4/2559 52.2
5 26/4/2559 51.0
6 25/4/2559 49.6
7 24/4/2559 52.2
8 23/4/2559 62.7
9 22/4/2559 63.6
10 21/4/2559 52.5
11 20/4/2559 52.5
12 19/4/2559 51.6
13 18/4/2559 50.0
14 17/4/2559 50.4
15 16/4/2559 50.6
16 15/4/2559 50.9
17 14/4/2559 49.3
18 13/4/2559 51.9
19 12/4/2559 51.2
20 11/4/2559 61.4
21 10/4/2559 61.2
22 9/4/2559 50.9
23 8/4/2559 51.8
24 7/4/2559 51.4
25 6/4/2559 52.8
26 5/4/2559 65.2
27 4/4/2559 54.5
28 3/4/2559 51.1
29 2/4/2559 52.1
30 1/4/2559 51.8
* หากกราฟไม่สามารถแสดงผลได้ กรุณาทำการติดตั้ง Java Runtime Environment ตั้งแต่ version 1.5 ขึ้นไป ดาว์นโหลด