ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ช.ม. (dBA) ของสถานี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ(รังสิต)
ปี : 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
เดือน : ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

แกน x: ลำดับ    แกน y : ค่าที่วัดได้(dBA)
ลำดับ วัน ค่า
1 31/3/2559 51.8
2 30/3/2559 61.9
3 29/3/2559 61.4
4 28/3/2559 52.5
5 27/3/2559 52.2
6 26/3/2559 51.9
7 25/3/2559 53.1
8 24/3/2559 63.4
9 23/3/2559 62.2
10 22/3/2559 51.2
11 21/3/2559 52.9
12 20/3/2559 50.8
13 19/3/2559 51.5
14 18/3/2559 61.7
15 17/3/2559 61.8
16 16/3/2559 53.5
17 15/3/2559 53.2
18 14/3/2559 52.3
19 13/3/2559 54.6
20 12/3/2559 51.5
21 11/3/2559 61.9
22 10/3/2559 61.8
23 9/3/2559 53.1
24 8/3/2559 53.1
25 7/3/2559 50.1
26 6/3/2559 63.0
27 5/3/2559 62.1
28 4/3/2559 50.7
29 3/3/2559 50.9
30 2/3/2559 52.1
31 1/3/2559 50.7
* หากกราฟไม่สามารถแสดงผลได้ กรุณาทำการติดตั้ง Java Runtime Environment ตั้งแต่ version 1.5 ขึ้นไป ดาว์นโหลด