ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ช.ม. (dBA) ของสถานี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ(รังสิต)
ปี : 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
เดือน : ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

แกน x: ลำดับ    แกน y : ค่าที่วัดได้(dBA)
ลำดับ วัน ค่า
1 29/2/2559 63.3
2 28/2/2559 62.9
3 27/2/2559 50.9
4 26/2/2559 51.3
5 25/2/2559 51.4
6 24/2/2559 50.5
7 23/2/2559 62.1
8 22/2/2559 61.1
9 21/2/2559 51.0
10 20/2/2559 62.4
11 19/2/2559 52.1
12 18/2/2559 52.1
13 17/2/2559 63.0
14 16/2/2559 61.0
15 15/2/2559 52.7
16 14/2/2559 50.8
17 13/2/2559 52.2
18 12/2/2559 52.2
19 11/2/2559 61.6
20 10/2/2559 61.5
21 9/2/2559 53.0
22 8/2/2559 50.3
23 7/2/2559 50.2
24 6/2/2559 52.1
25 5/2/2559 54.4
26 4/2/2559 52.2
27 3/2/2559 52.4
28 2/2/2559 52.1
29 1/2/2559 50.1
* หากกราฟไม่สามารถแสดงผลได้ กรุณาทำการติดตั้ง Java Runtime Environment ตั้งแต่ version 1.5 ขึ้นไป ดาว์นโหลด