ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ช.ม. (dBA) ของสถานี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ(รังสิต)
ปี : 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
เดือน : ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

แกน x: ลำดับ    แกน y : ค่าที่วัดได้(dBA)
ลำดับ วัน ค่า
1 31/1/2559 50.3
2 30/1/2559 57.9
3 29/1/2559 51.6
4 28/1/2559 51.4
5 27/1/2559 50.8
6 26/1/2559 52.0
7 25/1/2559 50.6
8 24/1/2559 62.6
9 23/1/2559 60.9
10 22/1/2559 52.4
11 21/1/2559 52.4
12 20/1/2559 56.8
13 19/1/2559 52.2
14 18/1/2559 69.5
15 17/1/2559 69.3
16 16/1/2559 50.1
17 15/1/2559 51.5
18 14/1/2559 52.0
19 13/1/2559 56.6
20 12/1/2559 65.6
21 11/1/2559 50.4
22 10/1/2559 54.9
23 9/1/2559 51.7
24 8/1/2559 50.2
25 7/1/2559 49.8
26 6/1/2559 65.4
27 5/1/2559 50.0
28 4/1/2559 48.7
29 3/1/2559 49.1
30 2/1/2559 49.0
31 1/1/2559 51.3
* หากกราฟไม่สามารถแสดงผลได้ กรุณาทำการติดตั้ง Java Runtime Environment ตั้งแต่ version 1.5 ขึ้นไป ดาว์นโหลด