ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ช.ม. (dBA) ของสถานี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ(รังสิต)
ปี : 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
เดือน : ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

แกน x: ลำดับ    แกน y : ค่าที่วัดได้(dBA)
ลำดับ วัน ค่า
1 31/5/2556 53.8
2 30/5/2556 52.4
3 29/5/2556 49.8
4 28/5/2556 49.4
5 27/5/2556 61.8
6 26/5/2556 60.4
7 25/5/2556 51.0
8 24/5/2556 50.0
9 23/5/2556 52.8
10 22/5/2556 50.0
11 21/5/2556 61.4
12 20/5/2556 60.3
13 19/5/2556 54.0
14 18/5/2556 58.8
15 17/5/2556 53.2
16 16/5/2556 50.1
17 15/5/2556 61.0
18 14/5/2556 52.7
19 13/5/2556 52.8
20 12/5/2556 53.1
21 11/5/2556 50.2
22 10/5/2556 56.2
23 9/5/2556 59.3
24 8/5/2556 59.4
25 7/5/2556 54.0
26 6/5/2556 52.7
27 5/5/2556 53.4
28 4/5/2556 50.6
29 3/5/2556 62.5
30 2/5/2556 53.5
31 1/5/2556 60.1
* หากกราฟไม่สามารถแสดงผลได้ กรุณาทำการติดตั้ง Java Runtime Environment ตั้งแต่ version 1.5 ขึ้นไป ดาว์นโหลด